دوره آموزشی

دوره آنلاین
گسسته - ٢٠٪‏ تخفيف

مدرس : آرش عمید

70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۱۶ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس گسسته که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد آرش عمید با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروزیقه بندی گاج 

 

و مدارس تهران

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

درس 1 فصل 1

سرفصل مطالب این جلسه : درس 1 فصل 1
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

درس1 فصل 1

سرفصل مطالب این جلسه : درس1 فصل 1
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

درس 2 فصل 1

سرفصل مطالب این جلسه : درس 2 فصل 1
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

درس 2 فصل 1

سرفصل مطالب این جلسه : درس 2 فصل 1
۱۳۹۸-۰۶-۰۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

درس 2 فصل 1

سرفصل مطالب این جلسه : درس 2 فصل 1
۱۳۹۸-۰۶-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

رفع اشکال و حل تست

سرفصل مطالب این جلسه : رفع اشکال و حل تست
۱۳۹۸-۰۶-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۶-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۷-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۷-۱۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۸-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۸-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

درس3 نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : درس3 نظریه اعداد
۱۳۹۸-۰۸-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

رفع اشکال و حل تست

سرفصل مطالب این جلسه : رفع اشکال و حل تست
۱۳۹۸-۰۸-۲۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۰۸-۲۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۰۹-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۰۹-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۰۹-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۱۰-۰۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فصل 2 درس 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 1
۱۳۹۸-۱۰-۱۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

فصل 2 درس 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 2
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فصل 2 درس 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 2
۱۳۹۸-۱۰-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فصل 2 درس 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 درس 2
۱۳۹۸-۱۱-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

رفع اشکال و حل تست

سرفصل مطالب این جلسه : رفع اشکال و حل تست
۱۳۹۸-۱۱-۰۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۱-۱۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۱-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۱-۳۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۲-۰۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۸-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۳۹۹-۰۱-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

رفع اشکال و حل تست

سرفصل مطالب این جلسه : رفع اشکال و حل تست
۱۳۹۹-۰۱-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

حل آزمون جامع و مرور

سرفصل مطالب این جلسه : حل آزمون جامع و مرور
۱۳۹۹-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

حل آزمون جامع و مرور

سرفصل مطالب این جلسه : حل آزمون جامع و مرور
۱۳۹۹-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

حل آزمون جامع و مرور

سرفصل مطالب این جلسه : حل آزمون جامع و مرور
۱۳۹۹-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

حل آزمون جامع و مرور

سرفصل مطالب این جلسه : حل آزمون جامع و مرور
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
10,000,000 ریال
شیمی - ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 2 دهم + حل تست
 • درس 1 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۱ دوازدهم
 • درس 3و4 دهم + حل تست
 • درس 5 دهم + حل تست
 • درس 6 دهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دورۀ اول
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم + حل تست
 • درس 2 یازدهم + حل تست
 • درس 3 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دورۀ دوم
 • درس 2 دوازدهم
 • حلّ تست و تمرین تشریحی درس ۲ دوازدهم
 • درس 4 یازدهم + حل تست
 • درس 5 و 6 یازدهم + حل تست
 • درس 7 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دوره ی سوّم
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات

مدرس دوره

استاد رضا مومن زاده

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
دین و زندگی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست ونهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
8,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد خانلو- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک دوازدهم حرکت شناسی
 • فیزیک یازدهم الکتریسته جاری
 • فیزیک یازدهم الکتریسته جاری
 • فیزیک یازدهم الکتریسته جاری
 • فیزیک یازدهم الکتریسته جاری
 • فیزیک دوازدهم دینامیک
 • فیزیک دوازدهم دینامیک
 • فیزیک دوازدهم دینامیک
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک یازدهم مغناطیس و القا
 • فیزیک یازدهم مغناطیس و القا
 • فیزیک یازدهم مغناطیس و القا
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک دوازدهم نوسان و موج
 • فیزیک دهم ویژگی های ماده
 • فیزیک دهم ویژگی های ماده
 • فیزیک دهم گرما
 • فیزیک دهم گرما
 • فیزیک دوازدهم فیزیک اتمی
 • فیزیک دوازدهم فیزیک اتمی
 • فیزیک دوازدهم فیزیک اتمی
 • الکتریسیته ساکن
 • خازن
 • کاروانرژی
 • دقت اندازه گیری
 • جمع بندی دوازدهم و حل مسائل امتحان نهایی و تمرین های کتاب

مدرس دوره

رضا خانلو

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش تخصصی دین و زندگی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی دین و زندگی

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش آنلاین تخصصی شیمی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی شیمی

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش رایگان زبان کنکور
سرفصل مطالب
 • همایش رایگان زبان کنکور

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید
alt
8,000,000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم

مدرس دوره

مجتبی دادبام

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی

مدرس دوره

علی احمدنیا

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • شروع درس 1 سال دوازدهم
 • شروع نکات کلوز تست cloze
 • ادامه ی درس 1 سال دوازدهم+بررسی نکات کتاب درسی
 • درس یک دوازدهم + بررسی نکات کتاب درسی
 • شروع آموزش نکات حل متون+درک متن reading
 • شروع درس 2 سال دوازدهم+ ادامه مبحث reading
 • ادامه ی درس 2 سال دوازدهم + آموزش واژگان درس 2 سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید