دوره آموزشی

دوره آنلاین
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف

مدرس : امیر میرحسینی

105 تعداد جلسات کلاس
165 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۱۸ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس فیزیک که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد امیر میر حسینی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

مدرس سابق : اندیشه سازان ، فائق ، هدف ، ماهان ، پرستو ، علوم ، کوشش ، خرد ، نرجس و ...

 

مؤلف : مبتکران ، اندیشه فائق ، نشر دریافت ، قلم چی و ...

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

ادامه مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

ادامه مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

موج مکانیکی

سرفصل مطالب این جلسه : موج مکانیکی
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

موج مکانیکی

سرفصل مطالب این جلسه : موج مکانیکی
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

صوت + امواج ساکن

سرفصل مطالب این جلسه : صوت + امواج ساکن
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

مغناطیس + صوت

سرفصل مطالب این جلسه : مغناطیس + صوت
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

مغناطیس + صوت

سرفصل مطالب این جلسه : مغناطیس + صوت
۱۳۹۸-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ

سرفصل مطالب این جلسه : القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی

سرفصل مطالب این جلسه : القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

نور هندسی

سرفصل مطالب این جلسه : نور هندسی
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

ادامه نور + کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه نور + کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

فشار + کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : فشار + کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

فشار

سرفصل مطالب این جلسه : فشار
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

گرما

سرفصل مطالب این جلسه : گرما
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

گرما+ کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : گرما+ کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۲-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه جبرانی1

جلسه جبرانی1

عنوان جلسه

جبرانی1

سرفصل مطالب این جلسه : جبرانی1
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
10,000,000 ریال
شیمی - ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 2 دهم + حل تست
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • تست درس یک دوازدهم + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم + حل تست
 • درس 2 یازدهم + حل تست
 • درس 3 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دورۀ دوم
 • درس 2 دوازدهم
 • حلّ تست و تمرین تشریحی درس ۲ دوازدهم
 • درس 4 یازدهم + حل تست
 • درس 5 و 6 یازدهم + حل تست
 • درس 7 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دوره ی سوّم
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات

مدرس دوره

استاد رضا مومن زاده

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
دین و زندگی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست ونهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش تخصصی دین و زندگی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی دین و زندگی

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش آنلاین تخصصی شیمی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی شیمی

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش رایگان زبان کنکور
سرفصل مطالب
 • همایش رایگان زبان کنکور

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید
alt
8,000,000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم

مدرس دوره

مجتبی دادبام

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی

مدرس دوره

علی احمدنیا

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • شروع درس 1 سال دوازدهم
 • شروع نکات کلوز تست cloze
 • ادامه ی درس 1 سال دوازدهم+بررسی نکات کتاب درسی
 • درس یک دوازدهم + بررسی نکات کتاب درسی
 • شروع آموزش نکات حل متون+درک متن reading
 • شروع درس 2 سال دوازدهم+ ادامه مبحث reading
 • ادامه ی درس 2 سال دوازدهم + آموزش واژگان درس 2 سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید
alt
12,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • دینامیک
 • دینامیک
 • دینامیک
 • دینامیک
 • مدارهای الکتریکی
 • مدارهای الکتریکی
 • مدارهای الکتریکی
 • نوسان
 • نوسان
 • نوسان
 • ادامه مدارهای الکتریکی
 • ادامه مدارهای الکتریکی
 • موج مکانیکی
 • موج مکانیکی
 • صوت + امواج ساکن
 • مغناطیس + صوت
 • مغناطیس + صوت
 • القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ
 • القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی
 • نور هندسی
 • ادامه نور + کوانتوم
 • کوانتوم
 • فشار + کوانتوم
 • فشار
 • گرما
 • گرما+ کار و انرژی
 • کار و انرژی
 • جبرانی1

مدرس دوره

امیر میرحسینی

خرید خرید خرید