زیست استاد حاجی یوسف
قیمت : 12,500,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم

زیست استاد حاجی یوسف

قیمت : 12500000 ریال
هندسه دهم ویازدهم
قیمت : 4,000,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم

هندسه دهم ویازدهم

قیمت : 4000000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
قیمت : 6,000,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم