دوره آموزشی

دوره آنلاین
کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و ترجمه در عربیّ

مدرس : استاد رضا مومن زاده

6 تعداد جلسات کلاس
12 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۱۱-۲۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

دبیر برتر عربی, تدریس در مدارس برتر تهران و سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان تهران,اهواز و اصفهان 

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و ترجمه

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 1/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 1/ تمرین و دوره
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 2/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 2/ تمرین و دوره
۱۳۹۸-۱۲-۰۲
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تدریس ( ثلاثیّ مجرّد و مزید ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس ( ثلاثیّ مجرّد و مزید ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۸-۱۲-۰۸
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 3/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 3/ تمرین و دوره
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

تدریس ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۰:۴۵

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 4/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 4/ تمرین و دوره
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

حلّ تست ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : حلّ تست ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۸-۱۲-۲۲
ساعت : ۱۱:۱۵

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 5/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 5/ تمرین و دوره
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

حلّ تست ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : حلّ تست ( معلوم و مجهول ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۸-۱۲-۲۶
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فیلم رفع اشکال بچه ها برای تکالیف نوروز (زمان رفع اشکال فقط برای دانش آموزانی که اشکال داشتند ، بود )

سرفصل مطالب این جلسه : فیلم رفع اشکال بچه ها برای تکالیف نوروز (زمان رفع اشکال فقط برای دانش آموزانی که اشکال داشتند ، بود )
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
ساعت : ۱۴:۴۵

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 6/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 6/ تمرین و دوره
۱۳۹۹-۰۱-۰۶
ساعت : ۱۵:۴۵

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تدریس و حلّ تست ( افعال ناقصه ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس و حلّ تست ( افعال ناقصه ) / به علّت تعطیلی مدارس "" درس و تستهای 17 تا 22 بسیار بسیار مهمّ هستند ""
۱۳۹۹-۰۱-۱۰
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

تدریس ( مفعول مطلق ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس ( مفعول مطلق ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

درس 4 دوازدهم ( تدریس متن درس از کتاب ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : درس 4 دوازدهم ( تدریس متن درس از کتاب ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۹-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

مفعول مطلق ( حلّ تست ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : مفعول مطلق ( حلّ تست ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۹-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۱:۱۵

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

مفعول مطلق ( حلّ تست ) + جمله فعلیّه و جمله اسمیّه ( تدریس )

سرفصل مطالب این جلسه : مفعول مطلق ( حلّ تست ) + جمله فعلیّه و جمله اسمیّه ( تدریس )
۱۳۹۹-۰۱-۲۲
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

اعراب فعل مضارع یعنی : مضارع های منصوب و مجزوم و شرط ( تدریس ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : اعراب فعل مضارع یعنی : مضارع های منصوب و مجزوم و شرط ( تدریس ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۹-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۲:۲۲

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

اعراب فعل مضارع یعنی : مضارع های منصوب و مجزوم و شرط ( حلّ تست ) / به علّت تعطیلی مدارس

سرفصل مطالب این جلسه : اعراب فعل مضارع یعنی : مضارع های منصوب و مجزوم و شرط ( حلّ تست ) / به علّت تعطیلی مدارس
۱۳۹۹-۰۱-۲۸
ساعت : ۱۱:۱۵

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 7/ تمرین و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه محلّ إعرابیّ و تحلیل صرفیّ و درک مطلب در عربیّ 7/ تمرین و دوره
۱۳۹۹-۰۱-۲۹
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

کارگاه بچّه های مدرسه : حلّ و تحلیل دو آزمون جامع

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه بچّه های مدرسه : حلّ و تحلیل دو آزمون جامع
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,000,000 ریال
عربی
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 2 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس یک دوازدهم ( خلّ تست ) + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 3 و 4 دهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس + حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( حلّ تست ) + درس 3 یازدهم ( تدریس )
 • درس 3 یازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست )
 • کارگاه تحلیل صرفیّ و تشخیص محلّ إعرابیّ (1) / ایستگاه تست و دوره دوّم
 • درس 7 و 5 دهم + بخشهایی از درس 1 و 6 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 7 و 5 دهم ( تدریس و حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( حلّ تست ) + تدریس درس 3 دوازدهم
 • درس 3 دوازدهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 3 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 6 دهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 7 یازدهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 6 دهم ( حلّ تست )
 • کارگاه قرائت الکلمات ( تدریس و حلّ تستهای قرائت الکلمات ) + تکرار و تمرین تحلیل صرفیّ
 • درس 4 دوازدهم ( تدریس )
 • درس 4 دوازدهم ( تدریس متن درس )
 • درس 4 یازدهم ( تدرسی و حل تست / تمرین قرائت الکلمات )
 • درس 4 دوازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 ، 5 و 6 یازدهم ( تدریس )
 • جلسه 37
alt
10,000,000 ریال
ریاضی کنکور
سرفصل مطالب
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • تابع
 • ترکیب توابع
 • تابع
 • رسم نمودار تابع
 • مثلثات
 • مثلثات
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • 33
 • 34
alt
7,000,000 ریال
ادبیات
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
alt
7,000,000 ریال
زبان انگلیسی
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • درس اول سال دوازدهم
 • ادامه درس اول دوازدهم
 • درک متن و Reading
 • حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • درس ۲ سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
 • جلسه 14
 • درس ۲ دوازدهم
 • درس۲ سال یازدهم
 • درس ۳ یازدهم
 • درس ۳ دوازدهم
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
alt
15,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)
سرفصل مطالب
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • الکتریسته ساکن
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • بردار فوق العاده
 • الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • بردار فوق العاده(جلسه دوم)
 • الکتریسیته ساکن
 • جلسه سوم بردار فوق العاده
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه
 • دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
 • دینامیک+ مدارهای الکتریکی
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
 • حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه آخر(چهارم )نوسان+جلسه پنجم مدار
 • موج+مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم موج+ جلسه هفتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه دینامیک (مختص هردو نظام) (فوق العاده)
 • جلسه سوم موج+ جلسه هشتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه نوسان و موج(مختص هر دو نظام)(فوق العاده)
 • جلسه چهارم موج+جلسه نهم (آخر) مدارهای الکتریکی
 • حل سوالات گنجینه موج
 • ادامه شکست نور و موج (جلسه آخر)+جلسه اول مغناطیس
 • ادامه موج (فقط نظام قدیم)
 • جلسه اول آینه های کروی (فقط نظام قدیم)+جلسه دوم مغناطیس (مشترک هردو نظام)
 • ......
 • ....
 • فیزیک - نظام قدیم
 • فیزیک - نظام قدیم و جدید(رشته ریاضی و تجربی)
 • فیزیک
 • جلسه 42
 • حل سؤالات گنجینه
 • جلسه 44
 • جلسه 45
 • جلسه 46
 • گنجینه ( تتمه سؤالات الکتریسیته ساکن ، مغناطیس و القا ، حرکت شناسی )
 • کار و انرژی ، بقیه کوانتوم
 • جلسه 49
 • فیزیک کنکور ( جلسه 50 گنجینه )
 • جلسه 51
alt
10,000,000 ریال
هندسه
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • جلسه 30
 • جلسه 31
 • جلسه 32
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
هندسه دوازدهم
alt
4,000,000 ریال
هندسه دهم ویازدهم
alt
5,000,000 ریال
گسسته
سرفصل مطالب
 • درس 1 فصل 1
 • درس 1 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • رفع اشکال و حل تست
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • رفع اشکال و حل تست
 • فصل 2 درس 1
 • 17 فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • آنالیز ترکیبی
 • مربع های لاتین
 • فصل 2 درس 2