اساتید برتر آیکلاس
خانم ناصری

کارشناسی ریاضی کاربردی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

مدیریت اجرایی آموزشگاه های همت یار و پرتو اندیشه نگارو گوهرین

 

 

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد