اساتید برتر آیکلاس
استاد مسعود جعفری

مدرک تحصیلی: مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران 

افتخارات علمی: کسب مدال برنز المپیاد شیمی دانش آموزی ایران- سال 80

مراکز تدریس سال جاری تحصیلی: دبیرستان انرژی اتمی ایران، دبیرستان دخترانه کوشش

سابقه تدریس: دبیرستان انرژی اتمی، ایران دبیرستان دخترانه کوشش، دبیرستان فزرانگان 1و7 تهران، دبیرستان ریحانه الرسول، دبیرستان سلام دخترانه ونک،دبیرستان سلام ایران زمین

فعالیت علمی سال تحصیلی جاری:

  1. ✔ مدیر و مولف گروه شیمی انتشارات الگو
  2. ✔ گزینشگر و طراح سوال آزمون های قلم چی سال دوازدهم تجربی، رشته تجربی 
  3. ✔ گزینشگر و طراح سوال آزمون های مدارس برتر( انرژی اتمی) سال دوازدهم 

    :تألیفات

✔ موج آزمون شیمی پایه- نشر الگو

✔ موج آزمون شیمی 12- نشر الگو

✔ تست شیمی 10- نشر الگو

✔ تست شیمی 11- نشر الگو

✔ تست شیمی 12- جلد اول- نشر الگو

✔ مسایل شیمی کنکور- نشر الگو

✔ جمع بندی شیمی 10- نشر الگو

✔ جمع بندی شیمی 11- نشر الگو

✔ جمع بندی شیمی 12- نشر الگو

✔ المپیاد شیمی ایران- مرحله اول- نشر الگو

✔ المپیاد شیمی ایران- مرحله دوم- نشر خوشخوان

 

 

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد

alt

دوره آموزشی

جمع بندی کنکور شیمی(استاد جعفری)

مدرک تحصیلی: مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران 

افتخارات علمی: کسب مدال برنز المپیاد شیمی دانش آموزی ایران- سال 80

مراکز تدریس سال جاری تحصیلی: دبیرستان انرژی اتمی ایران، دبیرستان دخترانه کوشش

سابقه تدریس: دبیرستان انرژی اتمی، ایران دبیرستان دخترانه کوشش، دبیرستان فزرانگان 1و7 تهران، دبیرستان ریحانه الرسول، دبیرستان سلام دخترانه ونک،دبیرستان سلام ایران زمین

فعالیت علمی سال تحصیلی جاری:

  1. ✔ مدیر و مولف گروه شیمی انتشارات الگو
  2. ✔ گزینشگر و طراح سوال آزمون های قلم چی سال دوازدهم تجربی، رشته تجربی 
  3. ✔ گزینشگر و طراح سوال آزمون های مدارس برتر( انرژی اتمی) سال دوازدهم 

    :تألیفات

موج آزمون شیمی پایه- نشر الگو

موج آزمون شیمی 12- نشر الگو

تست شیمی 10- نشر الگو

تست شیمی 11- نشر الگو

تست شیمی 12- جلد اول- نشر الگو

مسایل شیمی کنکور- نشر الگو

جمع بندی شیمی 10- نشر الگو

جمع بندی شیمی 11- نشر الگو

جمع بندی شیمی 12- نشر الگو

المپیاد شیمی ایران- مرحله اول- نشر الگو

المپیاد شیمی ایران- مرحله دوم- نشر خوشخوان

 

 

اطلاعات دوره شرکت در دوره اطلاعات دوره