پکیج کلاس های پایه (یازدهم)
قیمت : 30,000,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
فیزیک یازدهم (استاد فرزاد نامی)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
زیست یازدهم (استاد موسی بیات)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
شیمی یازدهم (استاد محمدرضا زهره وند)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
ریاضی یازدهم (استاد مصطفی ابراهیمی)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم