پکیج پلاتین
قیمت : 80,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج پلاتین

قیمت : 80000000 ریال
پکیج طلایی
قیمت : 60,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج طلایی

قیمت : 60000000 ریال
پکیج نقره ای
قیمت : 40,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج نقره ای

قیمت : 40000000 ریال
پکیج برنزی
قیمت : 20,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج برنزی

قیمت : 20000000 ریال
پکیج دروس تخصصی
قیمت : 50,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج دروس تخصصی

قیمت : 50000000 ریال
پکیج دروس عمومی
قیمت : 30,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج دروس عمومی

قیمت : 30000000 ریال
دوره جینجر 1400
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

دوره جینجر 1400

دوره رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

آزمون آنلاین آی کلاس

قیمت : 5000000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
قیمت : 7,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400
مشاوره و برنامه ریزی
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

مشاوره و برنامه ریزی

قیمت : 5000000 ریال
زیست کنکور استاد رضا امیر
قیمت : 12,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
قیمت : 7,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400