ریاضی-استاد عمید
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده

ریاضی-استاد عمید

دوره رایگان
مشاور تحصیلی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

مشاور تحصیلی

دوره رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
دوره رایگان
کنکور 1400
نکته و تست زیست استاد مجاهد
دوره رایگان
نکته و تست 1400
نکته و تست 1400
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
قیمت : 12,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
قیمت : 12,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
قیمت : 12,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
قیمت : 12,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )
قیمت : 18,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
ریاضیات کنکور ( استاد عمید )
قیمت : 18,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401
زیست کنکور ( استاد امیر مجاهد )
قیمت : 18,000,000 ریال
کنکور 1401
کنکور 1401