دوره آموزشی

دوره آفلاین
زیست کنکور استاد موسی بیات 1404

مدرس : موسی بیات

18,000,000 ریال 60,000,000 ریال
70 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۳-۰۴-۰۲ شروع کلاس ها
600 تعداد شرکت کنندگان

دوره جامع آفلاین زیست شناسی کنکور

موسی بیات
فارق التحصیل دانشگاه تهران
معلم چندین رتبه تک رقمی و دو رقمی در کنکور سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲
...مدرس برترین مدارس ایران از جمله تیزهوشان های دخترانه و پسرانه روشنگران و
طراح تست آزمون های آزمایشی

مولف چندین جلد کتاب در انتشارات خیلی سبز

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۹:۱۹

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۹:۱۹

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۹:۲۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۱

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۳

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 3 فصل 1 دوازدهم
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۴

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۹

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۹

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۱

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۲

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۲

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۳

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۳-۰۴-۰۱
ساعت : ۰۸:۵۳
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
260,000,000 ریال
دوره جامع آیکلاس 1404
alt
60,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
alt
60,000,000 ریال
زیست کنکور استاد موسی بیات 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
alt
60,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
60,000,000 ریال
ریاضی کنکور استاد رسول محسنی‌منش 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ریاضی کنکور استاد محسنی‌منش
alt
40,000,000 ریال
شیمی دهم استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
alt
40,000,000 ریال
شیمی یازدهم استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
alt
100,000,000 ریال
دوره جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه دوم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه سوم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه چهارم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه پنجم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه ششم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه هفتم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه هشتم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه نهم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
alt
36,000,000 ریال
دوره جامع دروس تخصصی امتحان نهایی آی بیست 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
alt
72,000,000 ریال
دوره جامع دروس عمومی امتحان نهایی آی بیست 1404