جلسه 15 نکته تست ریاضی (استاد عمید)
دوره رایگان
نکته و تست
زیست استاد امیر مجاهد
قیمت : 12,500,000 ریال
کنکور 1400
همایش کنکور 99 زیست شناسی (استاد رضا امیر)
قیمت : 3,000,000 ریال
همایش های جمع بندی
همایش های جمع بندی
همایش کنکور 99 دین و زندگی (استاد کاغذی)
قیمت : 3,000,000 ریال
همایش های جمع بندی
همایش های جمع بندی
دوره پیشرو کنکور ۱۴۰۰
دوره رایگان
کنکور 1400
همایش عربی
قیمت : 10,000,000 ریال
کنکور
کنکور

همایش عربی

قیمت : 10000000 ریال
پکیج دروس عمومی
قیمت : 30,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج دروس عمومی

قیمت : 30000000 ریال
پکیج دروس تخصصی
قیمت : 50,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج دروس تخصصی

قیمت : 50000000 ریال
پکیج پلاتین
قیمت : 80,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج پلاتین

قیمت : 80000000 ریال
پکیج طلایی
قیمت : 60,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج طلایی

قیمت : 60000000 ریال
پکیج نقره ای
قیمت : 40,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج نقره ای

قیمت : 40000000 ریال
پکیج برنزی
قیمت : 20,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج برنزی

قیمت : 20000000 ریال