جلسه 15 نکته تست ریاضی (استاد عمید)
دوره رایگان
نکته و تست
جمع بندی کنکور حسابان((استاد ایزدپناه))
قیمت : 6,000,000 ریال
نکته و تست
جمع بندی کنکور حسابان (استاد نقیه)
قیمت : 6,000,000 ریال
نکته و تست
نکته و تست
مشاوره کنکور (در خصوص حذفیات کنکور)
دوره رایگان
نکته و تست
دومین آزمون شبیه ساز کنکور(رشته تجربی)
دوره رایگان
نکته و تست
دومین آزمون شبیه ساز کنکور(رشته ریاضی)
دوره رایگان
نکته و تست
عربی( کلاس نکته و تست،جمع بندی کنکور 99،ویژه دانش آموزان در طول سال استاد مؤمن زاده)
قیمت : 6,000,000 ریال
نکته و تست
جمع بندی کنکور ریاضی تجربی (استاد عمید‎)‎
قیمت : 6,000,000 ریال
نکته و تست
جمع بندی ادبیات (استاد احمدنیا)
قیمت : 4,000,000 ریال
نکته و تست
نکته و تست
جمع بندی کنکور گسسته (استاد ایزدپناه)
قیمت : 3,500,000 ریال
نکته و تست
جمع بندی کنکور هندسه (استاد ایزدپناه)
قیمت : 3,500,000 ریال
نکته و تست
جمع بندی کنکور شیمی(استاد جعفری)
قیمت : 6,000,000 ریال
نکته و تست
نکته و تست