مشاور تحصیلی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

مشاور تحصیلی

دوره رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
دوره رایگان
کنکور 1400
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
دوره رایگان
کنکور 1400
هندسه کنکور
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

هندسه کنکور

دوره رایگان
عربی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

عربی

دوره رایگان
پکیج برنزی
قیمت : 20,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج برنزی

قیمت : 20000000 ریال
پکیج نقره ای
قیمت : 40,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج نقره ای

قیمت : 40000000 ریال
پکیج طلایی
قیمت : 60,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج طلایی

قیمت : 60000000 ریال
پکیج پلاتین
قیمت : 80,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج پلاتین

قیمت : 80000000 ریال
پکیج دروس تخصصی
قیمت : 50,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج دروس تخصصی

قیمت : 50000000 ریال
پکیج دروس عمومی
قیمت : 30,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج دروس عمومی

قیمت : 30000000 ریال
عربی کنکور رشته انسانی
قیمت : 7,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400