اساتید برتر آیکلاس
محمد بختیاری

 

فارغ التحصیل کارشناسی اقتصاد و فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

دارای گزینش رسمی آموزش و پرورش مشهد

مولف کتاب های عربیوم

مدرس مجموعه پکیج عربیوم

مدرس رتبه های 41( انسانی( ، 71(انسانی( ، 11(تجربی( ، 441(انسانی( و... در کنکور سراسری

 

مدرس بزرگترین همایش های عربی خراسان

مدرس مدارس و موسسات برتر مشهد ) گاج ، نمونه فرهنگ ، راحیل ، ارجمند ، حلمی ، کیان معرفت.... (

تدریس کلیه مباحث عربی با تکنیک ها ی مختص به سبک عربیوم

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد