اساتید برتر آیکلاس
علی عطری

مشاور آموزشی و دبیر ادبیات فارسی و علوم و فنون ادبی

 سابقه فعالیت آموزشی: 01 سال

کارشناسی: مهندسی پزشکی

کارشناسی ارشد : مدیریت MBA

فعالیت آموزشی

الف( تدریس ادبیات و علوم و فنون فارسی در مراکز آموزشی:

 

1 -مجموعه دبیرستان های دخترانه و پسرانه پردیس شریف )59 تا کنون(

2 -دبیرستان پسرانه سروش شاهد ) 51 تا کنون(

3 -دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه میرداماد ) 59 تا کنون (

9 -دبیرستان دکتر حسابی پاسدارن )59 تا کنون(

6 -دبیرستان صلحا )59 تا کنون(

9 -دبیرستان های دخترانه و پسرانه سپهر ) 55-1359)

9 -مجموعه آموزشی خانه ریاضی و اندیشمند فردا )59 تا کنون (

4 -آموزشگاه علمی مبتکران )53 تا کنون(

9 -آموزشگاه پسرانه شریف )59-59)

6 -آموزشگاه علمی قلمچی دختران )56 تا کنون(

ب( مشاور آموزشی در مراکز آموزشی:

1 -مشاور آموزشی سال چهارم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد )59-56)

2 -مشاور آموزشی سال سوم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد )56-54)

3 -مشاور آموزشی پایه یازدهم دبیرستان پسرانه پردیس شریف )59-59 )

سایر فعالیت ها :

1 -عضو هیئت علمی موسسه آموزشی گاج

2 -مولف کتاب مجموعه رباعی حرف خصوصی

3 -دبیر کانون ادبی فرهنگسرای بهمن

4 -مدیر انجمن های ادبی شهر تهران

9 -مدرس همایش های جمع بندی دانشگاه تهران

6 -دبیر پروازی استان های آذربایجان ، کردستان ، بوشهر ، مازندران ، خراسان

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد

alt

دوره آموزشی

ادبیات کنکور انسانی استاد علی عطری

استاد علی عطری:

مشاور آموزشی و دبیر ادبیات فارسی و علوم و فنون ادبی

سابقه فعالیت آموزشی: 10 سال

کارشناسی: مهندسی پزشکی

کارشناسی ارشد : مدیریت MBA

فعالیت آموزشی

الف) تدریس ادبیات و علوم و فنون فارسی در مراکز آموزشی:

 1 -مجموعه دبیرستان های دخترانه و پسرانه پردیس شریف(95 تا کنون)

2 -دبیرستان پسرانه سروش شاهد (91 تا کنون)

3 -دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه میرداماد (95 تا کنون )

9 -دبیرستان دکتر حسابی پاسدارن (95 تا کنون)

6 -دبیرستان صلحا (95 تا کنون)

9 -دبیرستان های دخترانه و پسرانه سپهر(99-1398)

9 -مجموعه آموزشی خانه ریاضی و اندیشمند فردا (95 تا کنون )

4 -آموزشگاه علمی مبتکران (93 تا کنون)

9 -آموزشگاه پسرانه شریف (98-1397)

6 -آموزشگاه علمی قلمچی دختران (96 تا کنون)

ب) مشاور آموزشی در مراکز آموزشی:

1 -مشاور آموزشی سال چهارم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد (97-96)

2 -مشاور آموزشی سال سوم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد (96-94)

3 -مشاور آموزشی پایه یازدهم دبیرستان پسرانه پردیس شریف (98-95)

سایر فعالیت ها :

1 -عضو هیئت علمی موسسه آموزشی گاج

2 -مولف کتاب مجموعه رباعی حرف خصوصی

3 -دبیر کانون ادبی فرهنگسرای بهمن

4 -مدیر انجمن های ادبی شهر تهران

9 -مدرس همایش های جمع بندی دانشگاه تهران

6 -دبیر پروازی استان های آذربایجان ، کردستان ، بوشهر ، مازندران ، خراسان

اطلاعات دوره شرکت در دوره اطلاعات دوره
alt

دوره آموزشی

علوم و فنون ادبی کنکور استاد علی عطری

استاد علی عطری:

مشاور آموزشی و دبیر ادبیات فارسی و علوم و فنون ادبی

سابقه فعالیت آموزشی: 10 سال

کارشناسی: مهندسی پزشکی

کارشناسی ارشد : مدیریت MBA

فعالیت آموزشی

الف) تدریس ادبیات و علوم و فنون فارسی در مراکز آموزشی:

 1 -مجموعه دبیرستان های دخترانه و پسرانه پردیس شریف(95 تا کنون)

2 -دبیرستان پسرانه سروش شاهد (91 تا کنون)

3 -دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه میرداماد (95 تا کنون )

9 -دبیرستان دکتر حسابی پاسدارن (95 تا کنون)

6 -دبیرستان صلحا (95 تا کنون)

9 -دبیرستان های دخترانه و پسرانه سپهر(99-1398)

9 -مجموعه آموزشی خانه ریاضی و اندیشمند فردا (95 تا کنون )

4 -آموزشگاه علمی مبتکران (93 تا کنون)

9 -آموزشگاه پسرانه شریف (98-1397)

6 -آموزشگاه علمی قلمچی دختران (96 تا کنون)

ب) مشاور آموزشی در مراکز آموزشی:

1 -مشاور آموزشی سال چهارم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد (97-96)

2 -مشاور آموزشی سال سوم دبیرستان در دبیرستان پسرانه سروش شاهد (96-94)

3 -مشاور آموزشی پایه یازدهم دبیرستان پسرانه پردیس شریف (98-95)

سایر فعالیت ها :

1 -عضو هیئت علمی موسسه آموزشی گاج

2 -مولف کتاب مجموعه رباعی حرف خصوصی

3 -دبیر کانون ادبی فرهنگسرای بهمن

4 -مدیر انجمن های ادبی شهر تهران

9 -مدرس همایش های جمع بندی دانشگاه تهران

6 -دبیر پروازی استان های آذربایجان ، کردستان ، بوشهر ، مازندران ، خراسان

اطلاعات دوره شرکت در دوره اطلاعات دوره