دوره آموزشی

تعداد جلسات کلاس
مجموع ساعت تدریس
شروع کلاس ها
تعداد شرکت کنندگان

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,500,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
12,500,000 ریال
فیزیک کنکور استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک پیشرو 1400
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
7,500,000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
سرفصل مطالب
 • عربی پیشرو 1400
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
alt
12,500,000 ریال
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
alt
7,500,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • دین و زندگی پیشرو 1400
 • تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم
 • اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 3 سال دهم
 • تدریس درس 4 سال دهم + آزمون درس 3 و 4 + دوره درس 3 و 4
 • تدریس درس 5 سال دهم + تدریس بخشی از درس 6 سال دهم
 • آزمون درس 5 و 6 سال دهم + اتمام درس 6 سال دهم و تدریس درس 7
 • مرور درس 7 سال دهم و تدریس درس 8 سال دهم +آزمون درس 7 و 8
 • تدریس درس 9 سال دهم + تدریس بخشی از درس 10 سال دهم
 • تدریس درس 10 سال دهم + آزمون درس 9 و 10
 • تدریس درس 11 و 12 سال دهم + تست درس 11 و 12
 • تدریس درس 1 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 2 سال یازدهم
alt
12,500,000 ریال
زیست کنکور استاد رضا امیر
سرفصل مطالب
 • زیست کنکور پیشرو 1400
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
alt
7,500,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو (بخش اول درس ١ دهم)
 • بخش دوم درس ١ دهم
 • بخش اول درس ٢ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٢ دهم
 • بخش اول و دوم درس ٣ دهم
 • بخش سوم درس ٣ دهم
 • بخش اول درس ٤ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٤ دهم
 • آزمون مروري دهم
 • آموزش درك مطلب و كلوز تست
 • بخش اول درس ١ دوازدهم
alt
12,500,000 ریال
حسابان کنکور استاد ایزدپناه
سرفصل مطالب
 • حسابان پیشرو 1400
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
alt
12,500,000 ریال
هندسه کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه 10
 • فصل اول هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • مرور فصل اول دوازدهم + فصل دوم هندسه دوازدهم
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (بیضی)
 • فصل سوم هندسه دهم
 • فصل سوم هندسه دهم
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
 • فصل چهارم هندسه دهم (فضایی)
 • فصل چهارم هندسه دهم
 • فصل چهارم هندسه دهم
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل 1 یازدهم
 • فصل 1 یازدهم
 • فصل 1 یازدهم
alt
9,000,000 ریال
گسسته کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • شمارش بدون شمردن (دهم)
 • شمارش بدون شمردن (دهم)
 • فصل 1 درس 1 گسسته
 • فصل 1 درس 2 گسسته
 • فصل 1 درس 2 گسسته
 • فصل 2 آمار
 • فصل 2 آمار
 • فصل 2 آمار
 • مرور درس 1 و 2 فصل 1 گسسته + درس 1 آمار
 • درس 1 آمار
 • درس 3 فصل1 گسسته