دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد دکتر احمد نیا:

*دکترای زبان و ادبیات فارسی *رتبه یک فوق لیسانس و دکتری *مدرس رتبه های تک رقمی کنکور *سرگروه زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش *تقدیر شده از طرف وزیر آموزش و پرورش *مدیر کل آموزش و پرورش و رییس آموزش و پرورش مناطق تهران *سابقه تدریس:28 سال *مدرسه ها:فرزانگان-خرد-ابوریحان-روشنگران-بهار-آموزشگاه هدف-آموزشگاه راه اندیشه *تالیف:کتاب ادبیات موضوعی مبتکران-انتشارات گاج-انتشارات اندیشه فائق-انتشارات مهر و ماه

 

درس ادبیات کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی  که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : تشبیه
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : استعاره تشخیص
۱۳۹۹-۰۵-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : مجازواج آراییسجع
۱۳۹۹-۰۵-۲۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : جناس
۱۳۹۹-۰۶-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : تضاد
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : تضادمتناقض نماحسن تعلیلاسلوب معادله
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

آرایه ادبی

سرفصل مطالب این جلسه : تلمیحتضمینمراعات و نظیراغراقتناسب ایهام
۱۳۹۹-۰۶-۲۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

دستور زبان

سرفصل مطالب این جلسه : نقش کلماتمفعولمتمم
۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

دستور زبان

سرفصل مطالب این جلسه : مسندمناداقید
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

دستور زبان

سرفصل مطالب این جلسه : ترکیب وصفیترکیب اضافیبدل
۱۳۹۹-۰۷-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

دستور زبان

سرفصل مطالب این جلسه : گروه اسمیانواع صفت
۱۳۹۹-۰۷-۲۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه اول
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات دوازدهموابسته وابسته
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 2 و 3فعل
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 4و5معلوم و مجهولفعل کمکیمعنی فعل
۱۳۹۹-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 6انواع واوانواع ی
۱۳۹۹-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

دستور زبان

سرفصل مطالب این جلسه : انواع حرفجمله ساده و مرکبشیوه عادی و بلاغیواج میانجیانواع حذف
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات دوازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 6 و 7
۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

ادبیات دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 8درس9
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

ادبیات دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ستایشدرس 1
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۰
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۶
ساعت : ۱۹:۱۵

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۲
ساعت : ۱۴:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور