دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد مؤمن زاده:

درس عربی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد رضا مومن زاده با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

دبیر برتر عربی,سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان تهران,اهواز و اصفهان مولف کتاب های کمک آموزشی

 

درس عربی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : عربی پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
ساعت : ۱۶:۵۱

جلسه 01

جلسه 01

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش اوّل

سرفصل مطالب این جلسه : ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش اوّل
۱۳۹۹-۰۵-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 02

جلسه 02

دوره رایگان

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دوّم

سرفصل مطالب این جلسه : ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دوّم
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 03

جلسه 03

دوره رایگان

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش سوّم

سرفصل مطالب این جلسه : ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش سوّم
۱۳۹۹-۰۵-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 04

جلسه 04

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش چهارم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 05

جلسه 05

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 06

جلسه 06

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش ششم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 07

جلسه 07

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هفتم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 08

جلسه 08

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هشتم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 09

جلسه 09

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش نهم (پایان ترجمه و تعریب)

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

( دوازدهم ) متن درس یک دوازدهم و نکات آن و حلّ تست ترجمه و تعریب از آن

سرفصل مطالب این جلسه : ( دوازدهم ) متن درس یک دوازدهم و نکات آن و حلّ تست ترجمه و تعریب از آن
۱۳۹۹-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دهم (پایان ترجمه و تعریب)

سرفصل مطالب این جلسه : ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دهم (پایان ترجمه و تعریب)
۱۳۹۹-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

( دوازدهم ) قواعد درس یک دوازدهم + حلّ تست قواعد درس یک دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ( دوازدهم ) قواعد درس یک دوازدهم + حلّ تست قواعد درس یک دوازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

عربی کنکور (آفلاین)

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور (آفلاین)
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۸
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۲
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

تحلیل صرفی و ضبط حرکات

سرفصل مطالب این جلسه : تحلیل صرفی و ضبط حرکات
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

متن درس چهار سال دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : متن درس چهار سال دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۱:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی