دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد کاغذی:

درس دین و زندگی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد کاغذی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می :گیرد

 

30سال تدریس در مناطق:1.2.3.4.5.6.13.14

منطقه1:مهدوی-منطقه 2:فرزانگان هفت-منطقه3:نوآور نمونه روشنگران

منطقه4:صبا.تلاش-منطقه 5:افاق-منطقه 6:آریان جامی

همچنین تدریس در بهترین مدارس شیراز/اهواز/تیزهوشان اصفهان

مولف کتاب خط فکری نشر دریافت

مولف تست های قلم چی

مولف تست های مدیا هنر کل کشور

 

درس دینی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم
۱۳۹۹-۰۵-۰۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تدریس درس 3و4 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 3 دهمدرس 4 دهم
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

تدریس درس 5 سال دهم + تدریس از درس 6 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 5 دهمدرس 6 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

درس 7 دهم -درس 8 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 7 دهم درس 8 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

ادامه درس 8 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 8 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تدریس درس 9 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 9 سال دهم
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

درس یک دوازدهم -درس یازدهم دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس یک دوازدهمدرس یازدهم دهم
۱۳۹۹-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مرور 1 دوازدهم -درس 10 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس یک دین و زندگی دوازدهمدرس دهم دین و زندگی دهم
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تدریس درس 1 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 2 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : برگزاری کلاس از طریق لینک پیامک شده
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

اتمام درس 2 سال یازدهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 1 و 2 یازدهم+تدریس درس 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 2 سال یازدهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 1 و 2 یازدهم+تدریس درس 3 یازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

اتمام درس 3 سال یازدهم + تدریس درس 4 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 3 سال یازدهم + تدریس درس 4 یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

آزمون درس 3 و 4 سال یازدهم + تدریس درس 5 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون درس 3 و 4 سال یازدهم + تدریس درس 5 سال یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

تدریس درس 6 سال یازدهم + تست درس 5 و 6

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگیتدریس درس 6 سال یازدهم + تست درس 5 و 6
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تدریس درس 7 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 8 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 7 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 8 یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

آزمون درس 7 و 8 سال یازدهم + تدریس درس 9

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون درس 7 و 8 سال یازدهم + تدریس درس 9
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

مرور درس 9 یازدهم + تدریس درس 10 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مرور درس 9 یازدهم + تدریس درس 10 سال یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

اتمام درس 10 سال یازدهم + آزمون 9 و 10

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 10 سال یازدهم + آزمون 9 و 10
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

تدریس درس 11 سال یازدهم و مرور درس 10

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 11 سال یازدهم و مرور درس 10
۱۳۹۹-۱۰-۰۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

تدریس درس 12 سال یازدهم + تست درس 11 و 12

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 12 سال یازدهم + تست درس 11 و 12
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

تدریس درس 1 سال دوازدهم + تدریس بخشی از درس 2

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 1 سال دوازدهم + تدریس بخشی از درس 2
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

اتمام درس 2 سال دوازدهم و تست درس 1 و 2

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 2 سال دوازدهم و تست درس 1 و 2
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

تدریس درس 3 سال دوازدهم + مرور درس 1 و 2 تست

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 3 سال دوازدهم + مرور درس 1 و 2 تست
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

تدریس درس 4 سال دوازدهم + آزمون درس 3 و 4

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 4 سال دوازدهم + آزمون درس 3 و 4
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

تدریس درس 5 سال دوازدهم + تست

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 5 سال دوازدهم + تست
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

تدریس درس 6 سال دوازدهم + تست

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 6 سال دوازدهم + تست
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

آزمون جامع یازدهم و تحلیل

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون جامع یازدهم و تحلیل
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی