دوره آموزشی

60 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد رضا امیر:

مدرس مدارس برتر تهران

با سابقه 27 سال تدریس

 

درس زیست کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

مفاهیم بنیادی

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۵-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

گوارش

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

بخش دوم گوارش/تبادلات گازی بخش اول

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

بخش دوم تبادلات گازی

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

گردش مواد در بدن بخش اول

سرفصل مطالب این جلسه : قلب
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

گردش مواد در بدن بخش دوم

سرفصل مطالب این جلسه : رگ
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

گردش مواد در بدن بخش سوم

سرفصل مطالب این جلسه : خونگردش مواد در جانوران
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید

سرفصل مطالب این جلسه : هم ایستاییکلیه ها
۱۳۹۹-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تست زنی

سرفصل مطالب این جلسه : گوارشتنفسگردش مواددفع مواد زاید
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تست زنی

سرفصل مطالب این جلسه : گوارشتنفسگردش مواددفع مواد زاید
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

مولکول های اطلاعاتی

سرفصل مطالب این جلسه : نوکلئیک اسید
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

مولکول های اطلاعاتی

سرفصل مطالب این جلسه : رونویسیمراحل رونویسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جریان اطلاعات در یاخته

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

انتقال اطلاعات در نسل ها

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تغییر در اطلاعات وراثتی

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

تغییر در اطلاعات وراثتی بخش دوم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

تغییر در اطلاعات وراثتی بخش سوم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۷:۴۵
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی