دوره آموزشی

دوره آفلاین
زیست دوازدهم استاد موسی بیات

مدرس : موسی بیات

9,000,000 ریال 11,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۱۰-۰۱ شروع کلاس ها
450 تعداد شرکت کنندگان

تدریس صفر تا صد پایه دوازدهم در درس زیست شناسی(آفلاین)

موسی بیات

فارق التحصیل دانشگاه تهران
معلم چندین رتبه تک رقمی و دو رقمی در کنکور سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲
...مدرس برترین مدارس ایران از جمله تیزهوشان های دخترانه و پسرانه روشنگران و
طراح تست آزمون های آزمایشی

مولف چندین جلد کتاب در انتشارات خیلی سبز

 

برای ثبت‌نام در دوره آفلاین استاد بیات  فیش واریزی و مشخصات خود از قبیل (نام‌و‌نام خانوادگی،کدملی،شماره تماس،پایه تحصیلی،نشانی محل سکونت) را به شماره 09023060233 در هر یک از پیامرسان های داخلی یا تلگرام ارسال بفرمایید

 

 

 

شماره کارت : 5185 0027 6070 6277

 

 

 

 IR400210000001000207786947 : شماره شبا

 

 

 

 

به نام : شرکت دانش و پژوهش سگال ( حسین رحیمی چیمه )

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۷:۰۱

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت سوم
۱۴۰۲-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۷:۰۲

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت چهارم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۱

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت پنجم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۲

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم (مولکول‌های اطلاعاتی) قسمت ششم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۳

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۴

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۵

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت سوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۵

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت چهارم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۶

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت پنجم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۷

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت ششم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۴۷

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم (جریان اطلاعات در یاخته) قسمت هفتم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۶

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۲

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) قسمت سوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۲

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) قسمت سوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۳

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی) قسمت چهارم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۳

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (از ماده به انرژِی) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۴

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (از ماده به انرژِی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۴

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (از ماده به انرژِی) قسمت سوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۵

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (از انرژِی به ماده) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۶

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (از انرژِی به ماده) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۶

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (از انرژِی به ماده) قسمت سوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۷

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (از انرژِی به ماده) قسمت چهارم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۷

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم (فناوری‌های نوین زیستی) قسمت اول
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۸

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم (فناوری‌های نوین زیستی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۸

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی‌ام زیست دوازدهم استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 دوازدهم (رفتار‌های جانواران)
۱۴۰۲-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۶:۲۹
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
4,000,000 ریال
تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی)
سرفصل مطالب
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت اول
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت دوم
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت سوم
alt
9,000,000 ریال
زیست دهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست دهم استاد بیات
alt
9,000,000 ریال
فیزیک دهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دهم استاد عبداللهی
alt
10,000,000 ریال
زیست یازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست یازدهم استاد بیات
alt
11,000,000 ریال
زیست دوازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دوازدهم استاد بیات
alt
10,000,000 ریال
فیزیک یازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
alt
12,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی‌ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات