دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عمید:

درس هندسه که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد آرش عمید با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

 

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

 

مدرس مدارس برتر تهران

 

 

درس هندسه کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی  که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل اول هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : مقدمات ماتریسانواع ماتریساعمال مقدماتی در ماتریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل اول هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : اتحاد ها و ماتریس ها
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فصل اول هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : دترمینانویژگی های دترمینان
۱۳۹۹-۰۵-۲۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل اول هندسه 3

سرفصل مطالب این جلسه : وارون ماتریس
۱۳۹۹-۰۵-۲۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل اول هندسه 3

سرفصل مطالب این جلسه : معادلات ماتریس
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل اول هندسه 10

سرفصل مطالب این جلسه : فاصله مشخص نقطه و خطنیمساز
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه 10

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه 10
۱۳۹۹-۰۷-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه 10

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه 10
۱۳۹۹-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مرور فصل اول دوازدهم + فصل دوم هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مرور فصل اول دوازدهم + فصل دوم هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه دوازدهم (بیضی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه دوازدهم (بیضی)
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فصل سوم هندسه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل سوم هندسه دهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

فصل سوم هندسه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل سوم هندسه دهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
۱۳۹۹-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فصل چهارم هندسه دهم (فضایی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل چهارم هندسه دهم (فضایی)
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فصل چهارم هندسه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل چهارم هندسه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فصل چهارم هندسه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل چهارم هندسه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فصل سوم هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل سوم هندسه (3)
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فصل سوم هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل سوم هندسه (3)
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

فصل سوم هندسه (3)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل سوم هندسه (3)
۱۳۹۹-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۲-۲۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۳۹۹-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۴۰۰-۰۱-۱۹
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

هندسه

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه
۱۴۰۰-۰۲-۰۲
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

ادامه بردار

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه بردار
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
ساعت : ۱۰:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی