دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عمید:

درس گسسته که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد آرش عمید با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

 

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

 

مدرس مدارس برتر تهران

 

 

درس گسسته کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی می باشد که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شمارش بدون شمردن (دهم)

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش بدون شمردن (دهم)
۱۳۹۹-۰۵-۰۷
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

شمارش بدون شمردن (دهم)

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش بدون شمردن (دهم)
۱۳۹۹-۰۵-۱۴
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فصل 1 درس 1 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 درس 1 گسسته
۱۳۹۹-۰۵-۲۱
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل 1 درس 2 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 درس 2 گسسته
۱۳۹۹-۰۵-۲۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل 1 درس 2 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 درس 2 گسسته
۱۳۹۹-۰۶-۰۴
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل 2 آمار

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 آمار
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل 2 آمار

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 آمار
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 2 آمار

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته فصل 2 آمار
۱۳۹۹-۰۷-۰۱
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مرور درس 1 و 2 فصل 1 گسسته + درس 1 آمار

سرفصل مطالب این جلسه : مرور درس 1 و 2 فصل 1 گسسته + درس 1 آمار
۱۳۹۹-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

درس 1 آمار

سرفصل مطالب این جلسه : درس 1 آمار
۱۳۹۹-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

درس 3 فصل1 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : درس 3 فصل1 گسسته
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

درس 3 فصل1 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : درس 3 فصل1 گسسته
۱۳۹۹-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

درس 3 فصل1 گسسته

سرفصل مطالب این جلسه : درس 3 فصل1 گسسته
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۷
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۴
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

آمار توصیفی

سرفصل مطالب این جلسه : آمار توصیفی
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۹
ساعت : ۱۳:۱۵

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۶
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

گسسته کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۲
ساعت : ۱۰:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی