دوره آموزشی

دوره آنلاین
ریاضی کنکورتجربی استاد عمید

مدرس : آرش عمید

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عمید:

درس ریاضی تجربی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد آرش عمید با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

 

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

 

مدرس مدارس برتر تهران

 

 

درس ریاضی کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس

می شود.

 

مطابق با آزمون های آزمایشی مطالب اضافی مربوط به درس حسابان در کلاس های جداگانه تدریس خواهد شد.

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

الگو و دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : به اضافه (هندسه تحلیلی)
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : دنباله حسابیدنباله هندسی
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

دنباله-مجموعه ها

سرفصل مطالب این جلسه : تست زنی دنباله حسابی و هنسیمجموعه ها
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

توان گویا

سرفصل مطالب این جلسه : رادیکال
۱۳۹۹-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

اتحادها

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

توان گویا

سرفصل مطالب این جلسه : تجزیهساده کردن عبارت گویاگویا کردن مخرج کسر
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

معادله درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : ریشه های معادله درجه دومجمع و ضرب ریشه
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

معادله درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : تابع درجه دوم
۱۳۹۹-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تابع درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : محور تقارن سهمیسهمی ها
۱۳۹۹-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

هندسه تحلیلی

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه تحلیلی
۱۳۹۹-۰۷-۱۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : مفاهیم اولیه
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : توابع خاصتوابع صعودی و نزولی
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع یکنواترکیب توابعتوابع صعودی و نزولی
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : اعمال جبری روی توابعتابع یک به یکتابع وارون
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تابع-معادلات گویا

سرفصل مطالب این جلسه : نقاط برخوردمعادلات رادیکالی
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : زاویه در مثلثاتروابط بین نسیت های مثلثاتیعلامت نسبت های مثلثاتینسبت های مثلثاتی-زوایای قرینه
۱۳۹۹-۰۸-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : اتحاد های فرعی
۱۳۹۹-۰۹-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۰۹-۱۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۰۹-۲۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم + مرور هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم + مرور هندسه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

مرور هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مرور هندسه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

مرور شمارش + آمار

سرفصل مطالب این جلسه : مرور شمارش + آمار
۱۳۹۹-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

اتمام احتمال و شروع امار

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام احتمال و شروع امار
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

قسمت دوم آمار

سرفصل مطالب این جلسه : قسمت دوم آمار
۱۴۰۰-۰۱-۱۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

برش و دایره

سرفصل مطالب این جلسه : برش و دایره
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
ساعت : ۱۰:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی