دوره آموزشی

دوره آنلاین
ریاضی کنکورتجربی استاد عمید

مدرس : آرش عمید

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عمید:

درس ریاضی تجربی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد آرش عمید با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

 

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

 

مدرس مدارس برتر تهران

 

 

درس ریاضی کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس

می شود.

 

مطابق با آزمون های آزمایشی مطالب اضافی مربوط به درس حسابان در کلاس های جداگانه تدریس خواهد شد.

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

الگو و دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : به اضافه (هندسه تحلیلی)
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : دنباله حسابیدنباله هندسی
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

دنباله-مجموعه ها

سرفصل مطالب این جلسه : تست زنی دنباله حسابی و هنسیمجموعه ها
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

توان گویا

سرفصل مطالب این جلسه : رادیکال
۱۳۹۹-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

اتحادها

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

توان گویا

سرفصل مطالب این جلسه : تجزیهساده کردن عبارت گویاگویا کردن مخرج کسر
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

معادله درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : ریشه های معادله درجه دومجمع و ضرب ریشه
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

معادله درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : تابع درجه دوم
۱۳۹۹-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تابع درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : محور تقارن سهمیسهمی ها
۱۳۹۹-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

هندسه تحلیلی

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه تحلیلی
۱۳۹۹-۰۷-۱۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : مفاهیم اولیه
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : توابع خاصتوابع صعودی و نزولی
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع یکنواترکیب توابعتوابع صعودی و نزولی
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : اعمال جبری روی توابعتابع یک به یکتابع وارون
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تابع-معادلات گویا

سرفصل مطالب این جلسه : نقاط برخوردمعادلات رادیکالی
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : زاویه در مثلثاتروابط بین نسیت های مثلثاتیعلامت نسبت های مثلثاتینسبت های مثلثاتی-زوایای قرینه
۱۳۹۹-۰۸-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : اتحاد های فرعی
۱۳۹۹-۰۹-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۰۹-۱۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۰۹-۲۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم + مرور هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم + مرور هندسه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

مرور هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مرور هندسه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

مرور شمارش + آمار

سرفصل مطالب این جلسه : مرور شمارش + آمار
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۴۰۰-۰۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۴۰۰-۰۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات