دوره آموزشی

دوره آنلاین
ریاضی کنکور تجربی استاد خوانچه زر

مدرس : علیرضا خوانچه زر

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد خوانچه زر:

مدرس درس ریاضی

بیش از 12 سال سابقه تدریس

مدرس نمونه آموزشگاه های معتبر تهران

مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی

 

 

درس ریاضی کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

آنالیز

سرفصل مطالب این جلسه : جمله مشترکجایگشترفت و برگشت
۱۳۹۹-۰۵-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

آنالیز

سرفصل مطالب این جلسه : فاکتوریلریشه معادلات
۱۳۹۹-۰۵-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

آنالیز

سرفصل مطالب این جلسه : ترکیبحالت های صفرساخت اعداد چند رقمی
۱۳۹۹-۰۵-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

آنالیز

سرفصل مطالب این جلسه : اصل ترکیبمخلوط اصول ترتیب و ترکیب
۱۳۹۹-۰۶-۰۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

آنالیز

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۶-۱۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : رسم شکلانواع تابعشکل تابع
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : رسم شکلترتیب محورنمودار تابع رادیکالیسطح محسوربه دست آوردن ضابطه نمودار هامساحت سطح محسوربه دست آوردن نیمساز ناحیه ها
۱۳۹۹-۰۷-۰۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

رسم تابع

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۷-۱۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : ریشه توابعنقاط مشترک
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع رسم شکلتابع گلدونیتلاقی و برخوردصعودی و نزولی بودن توابعتوابع سرسره ای
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : نکات توابع زوج مرتبیدامنه تابعتعریف ریشهتعریف علامت بر اساس ریشه
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : معکوس پذیریتوابع یک به یک
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع معکوس
۱۳۹۹-۰۸-۱۸
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : دامنه توابع
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : ترکیب توابعتوابع صعودی و نزولی
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۰۹-۰۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۰۹-۱۶
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۰۹-۲۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۰۹-۳۰
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۰-۰۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فوق العاده ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : فوق العاده ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۰-۲۸
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۱-۱۲
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۱-۱۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۱-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۲-۰۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۲-۱۰
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۳۹۹-۱۲-۲۴
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

ریاضی تجربی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی تجربی
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی