دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد سبزمیدانی:
۲۵سال سابقهٔ تدریس درس فیزیک
۲۰سال سابقهٔ تألیف کتاب‌های آموزش فیزیک
مؤلف ۲۹ کتاب آموزش فیزیک در انتشارات‌های اندیشه‌سازان، فار و خیلی‌سبز.
مدیر دپارتمان فیزیک انتشارات اندیشه‌سازان
مدیر تألیف انتشارات علمی فار
مدیر تألیف انتشارات خیلی‌سبز
تدریس در مدارس مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و۶ از جمله منظومهٔ خرد، شایستگان، اندیشه‌سازان و...

 

درس فیریک کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور

سراسری تدریس می شود.

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک و اندازه گیری (1) و (2)

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک و اندازه گیری (1) و (2)
۱۳۹۹-۰۵-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

تست متریک و اندازه گیری + ویژگی های مواد و فشار (1)

سرفصل مطالب این جلسه : تست متریک و اندازه گیری + ویژگی های مواد و فشار (1)
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

ویژگی های مواد و فشار (2) و (3)

سرفصل مطالب این جلسه : ویژگی های مواد و فشار (2) و (3)
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

ویژگی های مواد و فشار 4 + تست

سرفصل مطالب این جلسه : ویژگی های مواد و فشار 4 + تست
۱۳۹۹-۰۵-۲۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

تست ویژگی های مواد و فشار + کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : تست ویژگی های مواد و فشار + کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

کار و انرژی 2 و 3

سرفصل مطالب این جلسه : کار و انرژی 2 و 3
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تست کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : تست کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

دما و گرما (1) و (2)

سرفصل مطالب این جلسه : دما و گرما (1) و (2)
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

ادامه دما و گرما (2) + دما و گرما (3)

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه دما و گرما (2) + دما و گرما (3)
۱۳۹۹-۰۷-۰۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

دما و گرما (4) + دما و گرما (5)

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تست دما و گرما

سرفصل مطالب این جلسه : تست دما و گرما
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

حرکت شناسی 1 و 2

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 1 و 2
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

ترمودینامیک 1 و 2 (مختص ریاضی)

سرفصل مطالب این جلسه : ترمودینامیک 1 و 2 (مختص ریاضی)
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

حرکت شناسی 3 + تست

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 3 + تست
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

ترمودینامیک 3 و 4

سرفصل مطالب این جلسه : ترمودینامیک 3 و 4
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

حرکت شناسی 4

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 4
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

فیزیک کنکور مختص رشته ریاضی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور مختص رشته ریاضی
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

فیزیک کنکور(مختص رشته ریاضی)

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۰۸:۰۰

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۰۸:۰۰

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 61

جلسه 61

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
ساعت : ۰۸:۰۰

جلسه 62

جلسه 62

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 63

جلسه 63

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
ساعت : ۰۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی