دوره آموزشی

60 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۲۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

طراح آزمون های آزمایشی گزینه۲
مدرس مدارس برتر تهران
فرزانگان فدک مفید علامه طباطبایی ابوعلی سینا رشد دکتر حسابی تدبیر (تهران)
فرزانگان (زاهدان) فرزانگان (گرگان)
الغدیر (کیش)

مدرس پروازی آموزشگاه های
پارسایی (اصفهان)، رزمندگان (اصفهان)، هستی مطهری_کانون (کرمان)، معراج اندیشه (قزوین)، فردا (گنبد)، سنجش نوین (زاهدان)، رزمندگان (بندرعباس)، گزینه دو (گرگان)

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش _بخش های مخلف لولۀ گوارش _موقعیت ها_لایه های لولۀ گوارش
۱۳۹۹-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش-بافت ماهیچه ای اسکلتی صاف قلبی-مرور لایه های لوله گوارش
۱۳۹۹-۰۵-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : تشابه کنکور سراسری 99 با جلسه قبل - حرکات لوله گوارش -کرمی قطعه ایبررسی سوالات کنکور 99
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش-گوارش در دهان - غدد بزاقی- مری
۱۳۹۹-۰۶-۰۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : کلیات معده -دیوارۀ معده -انواع یاخته های غدد دیوارۀ معدهغدد معدهساختار معده
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2و3

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در روده باریک -گوارش پلی ساکاریدها پروتئین ها و لیپیدها
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : جذب مواد -جذب گلوکز و مواد محلول در آب
۱۳۹۹-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 4

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در نشخوار کنندگان و اسب و فیل
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 1 زیست دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار نوکلئوتیدها- قسمت دومگفتار 1
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 4

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در ملخ- کرم خاکی-لانه خوار
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : نمای ظاهری قلب-حفراتو رگ های متصل به قلب-دیواره ی قلبساختار قلب
۱۳۹۹-۰۷-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : الکتروکاردیوگرام بخش اولتحلیل نمودار
۱۳۹۹-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

زیست یازدهم فصل 1 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار دستگاه عصبی بخش اولگفتار 2ساختار دستگاه عصبی
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : الکتروکاردیوگرام بخش دوم
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : اجزای نوکلئوتید بخش دومساختار نوکلئوتیدمقایسه اجزای یک نوکلئوتید
۱۳۹۹-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : نقش نوکلئوتیدها -تشکبل پیوند فسفودی استرگفتار 2 فصل 1
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار نوکلئیک اسیدها -خطی حلقوی-دنا رناتفاوت دنا و رنا
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : یازدهم :مغزگوسفند-انعکاس عقب کشیدن دست دهم:گردش خون در بدن انسان
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار3

سرفصل مطالب این جلسه : تست زنی گفتار 1 فصل 1+ساختار آمینو اسید -پیوند پپتیدی-رشتۀ پلی پپتیدیگفتار 3 فصل1
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فصل 4 دهم گفتار 1+فصل 1 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : گردش ششی و عمومی - ارتباط دستگاه گردش خون با سایر اندام ها/ ایجاد پتانسیل عمل-سیناپس-انعکاس عقب کشیدن دست
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : همانند سازی دنا
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مراحل همانند سازیپژوهش مزلستون و استال
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فرآیند تشکیل ادرار و تخلیه آن
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار1 فصل 2گفتار 2 فصل 2
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : عوامل و مراحل همانند سازیدو راهی همانند سازی
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دوراهی همانند سازیپروکاریوت و یوکاریوت
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1پروتئین هاآمینو اسید
۱۳۹۹-۰۸-۱۵
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : بیناییحواس
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 گفتار 1 یازدهمانعقاد خونگفتار 3فصل4 دهمگیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهماز یاخته تا گیاه
۱۳۹۹-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شنواییماهیچه و حرکت
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش
۱۳۹۹-۰۸-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ماهیچه ها
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 رونویسی
۱۳۹۹-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه حرکتیاستخوانماهیچه ها
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه حرکتیاستخوان ها و اسکلتعملکرد اختصاصی آنزیم ها
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست دوازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

زیست

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 55

جلسه 55

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

زیست کنکور(مختص پایه دوازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 61

جلسه 61

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 62

جلسه 62

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 63

جلسه 63

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 64

جلسه 64

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 65

جلسه 65

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 66

جلسه 66

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 67

جلسه 67

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 68

جلسه 68

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 69

جلسه 69

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 70

جلسه 70

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 71

جلسه 71

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 72

جلسه 72

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 73

جلسه 73

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 74

جلسه 74

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 75

جلسه 75

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
عربی
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی