دوره آموزشی

60 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۲۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

طراح آزمون های آزمایشی گزینه۲
مدرس مدارس برتر تهران
فرزانگان فدک مفید علامه طباطبایی ابوعلی سینا رشد دکتر حسابی تدبیر (تهران)
فرزانگان (زاهدان) فرزانگان (گرگان)
الغدیر (کیش)

مدرس پروازی آموزشگاه های
پارسایی (اصفهان)، رزمندگان (اصفهان)، هستی مطهری_کانون (کرمان)، معراج اندیشه (قزوین)، فردا (گنبد)، سنجش نوین (زاهدان)، رزمندگان (بندرعباس)، گزینه دو (گرگان)

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش _بخش های مخلف لولۀ گوارش _موقعیت ها_لایه های لولۀ گوارش
۱۳۹۹-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش-بافت ماهیچه ای اسکلتی صاف قلبی-مرور لایه های لوله گوارش
۱۳۹۹-۰۵-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : تشابه کنکور سراسری 99 با جلسه قبل - حرکات لوله گوارش -کرمی قطعه ایبررسی سوالات کنکور 99
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش-گوارش در دهان - غدد بزاقی- مری
۱۳۹۹-۰۶-۰۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : کلیات معده -دیوارۀ معده -انواع یاخته های غدد دیوارۀ معدهغدد معدهساختار معده
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 2و3

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در روده باریک -گوارش پلی ساکاریدها پروتئین ها و لیپیدها
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : جذب مواد -جذب گلوکز و مواد محلول در آب
۱۳۹۹-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 4

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در نشخوار کنندگان و اسب و فیل
۱۳۹۹-۰۶-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 1 زیست دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار نوکلئوتیدها- قسمت دومگفتار 1
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 2 گفتار 4

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش در ملخ- کرم خاکی-لانه خوار
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : نمای ظاهری قلب-حفراتو رگ های متصل به قلب-دیواره ی قلبساختار قلب
۱۳۹۹-۰۷-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : الکتروکاردیوگرام بخش اولتحلیل نمودار
۱۳۹۹-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

زیست یازدهم فصل 1 گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار دستگاه عصبی بخش اولگفتار 2ساختار دستگاه عصبی
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

زیست دهم فصل 4 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : الکتروکاردیوگرام بخش دوم
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : اجزای نوکلئوتید بخش دومساختار نوکلئوتیدمقایسه اجزای یک نوکلئوتید
۱۳۹۹-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : نقش نوکلئوتیدها -تشکبل پیوند فسفودی استرگفتار 2 فصل 1
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار نوکلئیک اسیدها -خطی حلقوی-دنا رناتفاوت دنا و رنا
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : یازدهم :مغزگوسفند-انعکاس عقب کشیدن دست دهم:گردش خون در بدن انسان
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زیست دوازدهم فصل 1 گفتار3

سرفصل مطالب این جلسه : تست زنی گفتار 1 فصل 1+ساختار آمینو اسید -پیوند پپتیدی-رشتۀ پلی پپتیدیگفتار 3 فصل1
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فصل 4 دهم گفتار 1+فصل 1 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : گردش ششی و عمومی - ارتباط دستگاه گردش خون با سایر اندام ها/ ایجاد پتانسیل عمل-سیناپس-انعکاس عقب کشیدن دست
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : همانند سازی دنا
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مراحل همانند سازیپژوهش مزلستون و استال
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فرآیند تشکیل ادرار و تخلیه آن
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار1 فصل 2گفتار 2 فصل 2
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : عوامل و مراحل همانند سازیدو راهی همانند سازی
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دوراهی همانند سازیپروکاریوت و یوکاریوت
۱۳۹۹-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1پروتئین هاآمینو اسید
۱۳۹۹-۰۸-۱۵
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : بیناییحواس
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 گفتار 1 یازدهمانعقاد خونگفتار 3فصل4 دهمگیرنده های حسی
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهماز یاخته تا گیاه
۱۳۹۹-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شنواییماهیچه و حرکت
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش
۱۳۹۹-۰۸-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

زیست دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ماهیچه ها
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 رونویسی
۱۳۹۹-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه حرکتیاستخوانماهیچه ها
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

زیست یازدهم-زیست دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه حرکتیاستخوان ها و اسکلتعملکرد اختصاصی آنزیم ها
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

فصل 2دوازدهم گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2دوازدهم گفتار1
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

فصل 2 یازدهم گفتار2+فصل 6 دهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم گفتار2+فصل 6 دهم گفتار 2
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : زیست
۱۳۹۹-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

فصل 4 گفتار 1و2و فصل 6دهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 گفتار 1و2و فصل 6دهم گفتار 3
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم مقدمات ژنتیک (ژنوتیپ نویسی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم مقدمات ژنتیک (ژنوتیپ نویسی)
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

فصل 4 یازدهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 یازدهم گفتار 2
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

فصل6 دهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل6 دهم گفتار 2
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم+فصل 8 یازدهم (تولیدمثل بخش نر)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم+فصل 8 یازدهم (تولیدمثل بخش نر)
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

فصل 8 یازدهم گفتار 2+فصل 3دوازددهم (گیاهی)

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

فصل 6 دهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم گفتار 3
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

فصل 4 دوازدهم (کم خونی داسی شکل)+ فصل 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 55

جلسه 55

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم گفتار 1و2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم گفتار 1و2
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم گفتار 1و2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم گفتار 1و2
۱۳۹۹-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 2+فصل 7 دهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 2+فصل 7 دهم گفتار 3
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم گفتار 2
۱۳۹۹-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 61

جلسه 61

عنوان جلسه

فصل 8 یازدهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 یازدهم گفتار 2
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 62

جلسه 62

عنوان جلسه

فصل 5 دوازدهم گفتار1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم گفتار1
۱۳۹۹-۱۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 63

جلسه 63

عنوان جلسه

فصل 8 یازدهم گفتار 2+ فصل 7 یازدهم گفتار 2و3+فصل 7دهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 یازدهم گفتار 2+ فصل 7 یازدهم گفتار 2و3+فصل 7دهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 64

جلسه 64

عنوان جلسه

فصل 5 دهم گفتار 2و3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم گفتار 2و3
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 65

جلسه 65

عنوان جلسه

فصل 5 دوازدهم گفتار 3 (تخمیر)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم گفتار 3 (تخمیر)
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 66

جلسه 66

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 3
۱۳۹۹-۱۱-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 67

جلسه 67

عنوان جلسه

فصل 6 دوازدهم گفتار 3 و 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم گفتار 3 و 1
۱۳۹۹-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 68

جلسه 68

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 2
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 69

جلسه 69

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم گفتار 3(سیتوکینز)+فصل 7یازدهم گفتار 1و2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم گفتار 3(سیتوکینز)+فصل 7یازدهم گفتار 1و2
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 70

جلسه 70

عنوان جلسه

فصل 6 دوازدهم گفتار 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم گفتار 2
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 71

جلسه 71

عنوان جلسه

فصل 6 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 72

جلسه 72

عنوان جلسه

فصل 7 یازدهم گفتار 2 +فصل 8 یازدهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم گفتار 2 +فصل 8 یازدهم گفتار 3
۱۳۹۹-۱۲-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 73

جلسه 73

عنوان جلسه

فصل 6 دوازدهم گفتار 3 و ابتدای فصل 7 گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم گفتار 3 و ابتدای فصل 7 گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 74

جلسه 74

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم مقایسه یوکاریوت و پروکاریوت و تولید گیاه تراژنی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم مقایسه یوکاریوت و پروکاریوت و تولید گیاه تراژنی
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 75

جلسه 75

عنوان جلسه

فصل 7 یازدهم گفتار3+فصل 8 یازدهم گفتار 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم گفتار3+فصل 8 یازدهم گفتار 3
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 76

جلسه 76

عنوان جلسه

فصل 8 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 77

جلسه 77

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 78

جلسه 78

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 79

جلسه 79

عنوان جلسه

فصل 9 یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 9 یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 80

جلسه 80

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 81

جلسه 81

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 82

جلسه 82

عنوان جلسه

فصل یازدهم گفتار 1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل یازدهم گفتار 1
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 83

جلسه 83

عنوان جلسه

یازدهم فصل 9 گفتار 2و3

سرفصل مطالب این جلسه : یازدهم فصل 9 گفتار 2و3
۱۳۹۹-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 84

جلسه 84

دوره رایگان

عنوان جلسه

کل جانوری دهم

سرفصل مطالب این جلسه : کل جانوری دهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 86

جلسه 86

عنوان جلسه

کل جانوری یازدهم بخش اول

سرفصل مطالب این جلسه : کل جانوری یازدهم بخش اول
۱۴۰۰-۰۱-۲۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 87

جلسه 87

عنوان جلسه

کل جانوری یازدهم بخش دوم

سرفصل مطالب این جلسه : کل جانوری یازدهم بخش دوم
۱۴۰۰-۰۱-۲۰
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 88

جلسه 88

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 89

جلسه 89

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 90

جلسه 90

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 91

جلسه 91

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 92

جلسه 92

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 93

جلسه 93

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 94

جلسه 94

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 95

جلسه 95

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 96

جلسه 96

عنوان جلسه

زیست کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی