دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی یازدهم (استاد محمدرضا زهره وند)

مدرس : محمدرضا زهره وند

6,375,000 ریال 7,500,000 ریال
40 تعداد جلسات کلاس
100 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۶-۰۳ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد محمدرضا زهره وند

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه 1

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 1
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه 2

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 2
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه 3

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 3
۱۳۹۹-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه 4

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 4
۱۳۹۹-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پنجم
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه ششم
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هفتم
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هشتم
۱۳۹۹-۰۸-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه نهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سیزدهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهاردهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پانزدهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه شانزدهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هفدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هجدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه نوزدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیستم
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و یکم
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و دوم
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ساعت : ۱۹:۰۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )