دوره آموزشی

دوره آنلاین
زیست یازدهم (استاد موسی بیات)

مدرس : استاد موسی بیات

6,375,000 ریال 7,500,000 ریال
20 تعداد جلسات کلاس
65 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۶-۱۹ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

زیست یازدهم (استاد موسی بیات)

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۴
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۱۸
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زیست یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی