دوره آموزشی

دوره آنلاین
کلاس حل تمرین ریاضی (استاد عمید)

مدرس : آرش عمید

10 تعداد جلسات کلاس
30 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۶-۲۴ شروع کلاس ها
200 تعداد شرکت کنندگان

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

ومدرس مدارس برتر تهران

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

جلسه 1

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 1
۱۳۹۹-۰۶-۲۴
ساعت : ۱۳:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,500,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
12,500,000 ریال
فیزیک کنکور استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک پیشرو 1400
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
7,500,000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
سرفصل مطالب
 • عربی پیشرو 1400
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
alt
12,500,000 ریال
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
 • شیمی کنکور
alt
7,500,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • دین و زندگی پیشرو 1400
 • تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم
 • اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 3 سال دهم
 • تدریس درس 4 سال دهم + آزمون درس 3 و 4 + دوره درس 3 و 4
 • تدریس درس 5 سال دهم + تدریس بخشی از درس 6 سال دهم
 • آزمون درس 5 و 6 سال دهم + اتمام درس 6 سال دهم و تدریس درس 7
 • مرور درس 7 سال دهم و تدریس درس 8 سال دهم +آزمون درس 7 و 8
 • تدریس درس 9 سال دهم + تدریس بخشی از درس 10 سال دهم
 • تدریس درس 10 سال دهم + آزمون درس 9 و 10
 • تدریس درس 11 و 12 سال دهم + تست درس 11 و 12
 • تدریس درس 1 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 2 سال یازدهم
alt
12,500,000 ریال
زیست کنکور استاد رضا امیر
سرفصل مطالب
 • زیست کنکور پیشرو 1400
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
alt
7,500,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو (بخش اول درس ١ دهم)
 • بخش دوم درس ١ دهم
 • بخش اول درس ٢ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٢ دهم
 • بخش اول و دوم درس ٣ دهم
 • بخش سوم درس ٣ دهم
 • بخش اول درس ٤ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٤ دهم
 • آزمون مروري دهم
 • آموزش درك مطلب و كلوز تست
 • بخش اول درس ١ دوازدهم
alt
12,500,000 ریال
حسابان کنکور استاد ایزدپناه
سرفصل مطالب
 • حسابان پیشرو 1400
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
 • حسابان کنکور
alt
12,500,000 ریال
هندسه کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه (3)
 • فصل اول هندسه 10
 • فصل اول هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • فصل دوم هندسه 10
 • مرور فصل اول دوازدهم + فصل دوم هندسه دوازدهم
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (دایره)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (بیضی)
 • فصل سوم هندسه دهم
 • فصل سوم هندسه دهم
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
 • فصل دوم هندسه دوازدهم (سهمی)
 • فصل چهارم هندسه دهم (فضایی)
 • فصل چهارم هندسه دهم
 • فصل چهارم هندسه دهم
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل سوم هندسه (3)
 • فصل 1 یازدهم
 • فصل 1 یازدهم
 • فصل 1 یازدهم
alt
9,000,000 ریال
گسسته کنکور استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • شمارش بدون شمردن (دهم)
 • شمارش بدون شمردن (دهم)
 • فصل 1 درس 1 گسسته
 • فصل 1 درس 2 گسسته
 • فصل 1 درس 2 گسسته
 • فصل 2 آمار
 • فصل 2 آمار
 • فصل 2 آمار
 • مرور درس 1 و 2 فصل 1 گسسته + درس 1 آمار
 • درس 1 آمار
 • درس 3 فصل1 گسسته