دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی پایه دهم با تدریس استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

40 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۸-۱۰ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

شیمی پایه دهم با تدریس استاد عزیز آبادی

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم ‏

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم ‏
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم ‏

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم ‏
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم ‏

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم ‏
۱۳۹۹-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۱
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۰
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۴
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۵
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۲
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۹
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۶
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۳
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۵

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
ساعت : ۲۰:۱۵

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

شیمی پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
ساعت : ۲۰:۱۵
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی