دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی پایه دهم و یازدهم با تدریس استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

40 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۸-۱۰ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

شیمی پایه دهم و یازدهم با تدریس استاد عزیز آبادی

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۴
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۱
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۲۱:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۰
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۴
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۵
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۲
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۹
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۶
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۳
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۲۲:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
ساعت : ۲۲:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

شیمی پایه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی پایه یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
ساعت : ۲۲:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی