دوره آموزشی

دوره آنلاین
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400

مدرس : آرش عمید

6,000,000 ریال 8,000,000 ریال
12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست ریاضی تجربی  1400 و حسابان 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

نکته و تست ریاضی تجربی 1400

سرفصل مطالب این جلسه : نکته و تست ریاضی تجربی 1400
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

معادله و تعیین علامت

سرفصل مطالب این جلسه : معادله و تعیین علامت
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری

سرفصل مطالب این جلسه : لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
۱۴۰۰-۰۲-۲۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۴۰۰-۰۳-۰۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

بررسی کنکور و آزمون های جامع

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کنکور و آزمون های جامع
۱۴۰۰-۰۳-۱۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه یازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شمارش+ احتمال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش+ احتمال دهم
۱۴۰۰-۰۳-۳۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

مشتق و کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق و کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات