دوره آموزشی

دوره آنلاین
نکته و تست هندسه 1400

مدرس : آرش عمید

6,000,000 ریال 8,000,000 ریال
12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست هندسه 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

ماتریس

سرفصل مطالب این جلسه : ماتریس
۱۴۰۰-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

مقاطع مخروطی

سرفصل مطالب این جلسه : مقاطع مخروطی
۱۴۰۰-۰۳-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

بردار

سرفصل مطالب این جلسه : بردار
۱۴۰۰-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل(1)+قسمت اول فصل(2)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

قسمت دوم فصل(2)+فصل3

سرفصل مطالب این جلسه : قسمت دوم فصل(2)+فصل3
۱۴۰۰-۰۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل4

سرفصل مطالب این جلسه : فصل4
۱۴۰۰-۰۲-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1
۱۴۰۰-۰۳-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2
۱۴۰۰-۰۳-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۴۰۰-۰۳-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته

سرفصل مطالب این جلسه : مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
۱۴۰۰-۰۴-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات