دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ شروع کلاس ها
200 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست ادبیات 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

آرایه ادبی(ایهام،اعزاق)+دستور(فعل معلوم و مجهول،شیوه بلاغی،قرینه لفظی و معنوی)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(ایهام،اعزاق)+دستور(فعل معلوم و مجهول،شیوه بلاغی،قرینه لفظی و معنوی)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

آرایه ادبی(تلمیح،تخمین،دوره مباحث)+دستور(مباحث پراکنده)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(تلمیح،تخمین،دوره مباحث)+دستور(مباحث پراکنده)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

آرایه ادبی(دوره همه مباحث)+دستور(دوره همه مباحث)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(دوره همه مباحث)+دستور(دوره همه مباحث)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

ارائه تست های احتمالی کنکور1400 ،تست های شبیه ساز

سرفصل مطالب این جلسه : ارائه تست های احتمالی کنکور1400 ،تست های شبیه ساز
۱۴۰۰-۰۳-۰۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

نکته و تست ادبیات

سرفصل مطالب این جلسه : نکته و تست ادبیات
۱۴۰۰-۰۳-۰۸
ساعت : ۱۸:۳۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )