دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۰۸ شروع کلاس ها
200 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست ادبیات 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
۱۴۰۰-۰۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

آرایه ادبی(ایهام،اعزاق)+دستور(فعل معلوم و مجهول،شیوه بلاغی،قرینه لفظی و معنوی)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(ایهام،اعزاق)+دستور(فعل معلوم و مجهول،شیوه بلاغی،قرینه لفظی و معنوی)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

آرایه ادبی(تلمیح،تخمین،دوره مباحث)+دستور(مباحث پراکنده)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(تلمیح،تخمین،دوره مباحث)+دستور(مباحث پراکنده)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

آرایه ادبی(دوره همه مباحث)+دستور(دوره همه مباحث)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء

سرفصل مطالب این جلسه : آرایه ادبی(دوره همه مباحث)+دستور(دوره همه مباحث)+قرائت معنایی و لغت و ‏املاء
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

ارائه تست های احتمالی کنکور1400 ،تست های شبیه ساز

سرفصل مطالب این جلسه : ارائه تست های احتمالی کنکور1400 ،تست های شبیه ساز
۱۴۰۰-۰۳-۰۱
ساعت : ۱۸:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور