دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۴-۰۱ شروع کلاس ها
1000 تعداد شرکت کنندگان

آی استارت آی کلاس

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه مشاوره مهندس پازوکی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد ایرانشاهی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

اقتصاد استاد محمد بیگی

سرفصل مطالب این جلسه : اقتصاد استاد محمد بیگی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

روانشناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : روانشناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

علوم و فنون ادبی استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : علوم و فنون ادبی استاد عطری
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد افخمی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد کریمی نیا

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد کریمی نیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد سبز میدانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی استاد کاغذی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد معصوم نیا

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد معصوم نیا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

معارف استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : معارف استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۰-۰۴-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد محمدی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد عظیمی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد کیومرثی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد کیومرثی
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد مومن زاده
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی جلسه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی جلسه دوم
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی 2

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی 2
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۷:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد سبز میدانی
alt
18,000,000 ریال
ریاضیات کنکور استاد عمید
alt
18,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی
alt
18,000,000 ریال
هندسه کنکور استاد عمید
alt
18,000,000 ریال
گسسته کنکور استاد عمید