دوره آموزشی

دوره آنلاین
فیزیک کنکور استاد سبز میدانی

مدرس : رضا سبزمیدانی

16,200,000 ریال 18,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد سبزمیدانی:
۲۵سال سابقهٔ تدریس درس فیزیک
۲۰سال سابقهٔ تألیف کتاب‌های آموزش فیزیک
مؤلف ۲۹ کتاب آموزش فیزیک در انتشارات‌های اندیشه‌سازان، فار و خیلی‌سبز.
مدیر دپارتمان فیزیک انتشارات اندیشه‌سازان
مدیر تألیف انتشارات علمی فار
مدیر تألیف انتشارات خیلی‌سبز
تدریس در مدارس مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و۶ از جمله منظومهٔ خرد، شایستگان، اندیشه‌سازان و...

 

درس فیریک کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور

سراسری تدریس می شود.

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حرکت چیست

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت چیست
۱۴۰۰-۰۵-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

سرعت متوسط و تندی متوسط

سرفصل مطالب این جلسه : سرعت متوسط و تندی متوسط
۱۴۰۰-۰۵-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای-نمایش سرعت لحظه ای در نمودار مکان زمان-نمودار سرعت زمان

سرفصل مطالب این جلسه : تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای-نمایش سرعت لحظه ای در نمودار مکان زمان-نمودار سرعت زمان
۱۴۰۰-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شتاب-شتاب در نمودار سرعت زمان-معادله و نمودار شتاب زمان در حرکت راست خط

سرفصل مطالب این جلسه : شتاب-شتاب در نمودار سرعت زمان-معادله و نمودار شتاب زمان در حرکت راست خط
۱۴۰۰-۰۵-۳۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

حرکت با سرعت ثابت یا خط راست یا خط یکنواخت-حرکت راست خط با شتاب ثابت

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت با سرعت ثابت یا خط راست یا خط یکنواخت-حرکت راست خط با شتاب ثابت
۱۴۰۰-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن-نیروهای بین مولکولی-فشار در جامدها

سرفصل مطالب این جلسه : حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن-نیروهای بین مولکولی-فشار در جامدها
۱۴۰۰-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

نیروی عمودی سطح یا عمودی تکیه گاه

سرفصل مطالب این جلسه : نیروی عمودی سطح یا عمودی تکیه گاه
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

چگالی

سرفصل مطالب این جلسه : چگالی
۱۴۰۰-۰۷-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مدل سازی در فیزیک- کمیت و یکا-تبدیل واحد به نمادگذاری علمی-دقت وسیله های اندازه گیری

سرفصل مطالب این جلسه : مدل سازی در فیزیک- کمیت و یکا-تبدیل واحد به نمادگذاری علمی-دقت وسیله های اندازه گیری
۱۴۰۰-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

حرکت راست خط با شتاب ثابت

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت راست خط با شتاب ثابت
۱۴۰۰-۰۷-۲۴
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

حرکت خط با شتاب ثابت

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت خط با شتاب ثابت
۱۴۰۰-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فرمول جابه جایی در ثانیه nام و دنباله حسابی در حرکت راست خط با شتاب ثابت- کاربرد نسبت در مساعل حرکت راست خط با شتاب ثابت-نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت

سرفصل مطالب این جلسه : فرمول جابه جایی در ثانیه nام و دنباله حسابی در حرکت راست خط با شتاب ثابت- کاربرد نسبت در مساعل حرکت راست خط با شتاب ثابت-نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت
۱۴۰۰-۰۸-۰۱
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فشار در شاره های ساکن-اصل پاسکال

سرفصل مطالب این جلسه : فشار در شاره های ساکن-اصل پاسکال
۱۴۰۰-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن

سرفصل مطالب این جلسه : حالت های ماده و بعضی از ویژگی های آن
۱۴۰۰-۰۸-۰۸
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت-مساعل دو متحرکه-

سرفصل مطالب این جلسه : نمودار حرکت راست خط با شتاب ثابت-مساعل دو متحرکه-
۱۴۰۰-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

کار-انرژی مکانیکی

سرفصل مطالب این جلسه : کار-انرژی مکانیکی
۱۴۰۰-۰۸-۱۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

ارتباط بین کار و انرژی - توان و بازه

سرفصل مطالب این جلسه : ارتباط بین کار و انرژی - توان و بازه
۱۴۰۰-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

نیروی اصطحکاک - نیروی تکیه گاه

سرفصل مطالب این جلسه : نیروی اصطحکاک - نیروی تکیه گاه
۱۴۰۰-۰۸-۲۸
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

نیروی مقاومت هوا - نیروی کشسانی فنر

سرفصل مطالب این جلسه : نیروی مقاومت هوا - نیروی کشسانی فنر
۱۴۰۰-۰۸-۲۹
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

نیروی کشسانی فنر-نیروی کشش - مفهوم و رابطه اصلی تکانه -

سرفصل مطالب این جلسه : نیروی کشسانی فنر-نیروی کشش - مفهوم و رابطه اصلی تکانه -
۱۴۰۰-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

مفاهیم اولیه و مقیاس های دما - آشنایی با چند دماسنج -انبساط گرمایی

سرفصل مطالب این جلسه : مفاهیم اولیه و مقیاس های دما - آشنایی با چند دماسنج -انبساط گرمایی
۱۴۰۰-۰۹-۰۶
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

انبساط طولی جامدات-انبساط سطحی جامدات -محاسبه درصد تغییرات طول سطح و حجم - انبساط مایعات-تغییرات چگالی با دما-انبساط غیرعادی دما-گرما-

سرفصل مطالب این جلسه : انبساط طولی جامدات-انبساط سطحی جامدات -محاسبه درصد تغییرات طول سطح و حجم - انبساط مایعات-تغییرات چگالی با دما-انبساط غیرعادی دما-گرما-
۱۴۰۰-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و سوم
۱۴۰۰-۰۹-۱۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و چهارم
۱۴۰۰-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و پنجم
۱۴۰۰-۰۹-۲۰
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و ششم
۱۴۰۰-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

حرکت نوسانی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت نوسانی
۱۴۰۰-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و هشتم
۱۴۰۰-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و نهمرويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك
۱۴۰۰-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی ام
۱۴۰۰-۱۰-۲۵
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه سی و یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و یکم
۱۴۰۰-۱۰-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و دوم
۱۴۰۰-۱۱-۰۲
ساعت : ۲۰:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
کلاس فوق العاده
سرفصل مطالب
 • فوق العاده ریاضی تجربی استاد عمید
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات
 • جلسه بیستم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • درس پنجم سال یازدهم
 • جلسه نوزدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
 • تدریس درس هفت دوازدهم همراه با تست
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • گرامر ۱-۱-۱۰
 • گرامر ۱-۲-۱۰
 • تست گرامر ۱-۱-۱۰ / گرامر ۲-۱-۱۰ / تست گرامر ۱-۲-۱۰
 • گرامر ۲-۲-۱۰ / گرامر ۳-۲-۱۰
 • گرامر ۱-۳-۱۰ / گرامر ۲-۳-۱۰ / گرامر ۳-۳-۱۰
 • تست گرامر ۳-۳-۱۰ / گرامر ۱-۴-۱۰
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب
 • تست گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب تمرین کلوزتست
 • گرامر ۲-۱-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۲-۱-۱۲ / گرامر ۳-۱-۱۲ / گرامر ۴-۱-۱۲
 • تست گرامر ۴-۱-۱۲ / گرامر ۲-۴-۱۰ / شروع گرامر ۳-۴-۱۰
 • تکمیل گرامر ۳-۴-۱۰ / تمرین کلوزتست / تمرین درک مطلب
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۱-۲-۱۲ / گرامر ۲-۲-۱۲
 • تست گرامر ۲-۲-۱۲ / تست گرامر ۱-۱۲ و ۲-۱۲
 • جلسه هجدهم