دوره آموزشی

تعداد جلسات کلاس
مجموع ساعت تدریس
شروع کلاس ها
تعداد شرکت کنندگان

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه یکم
۱۴۰۰-۰۵-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

قدر مطلق

سرفصل مطالب این جلسه : قدر مطلق
۱۴۰۰-۰۵-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

معادله-نامعادله-تعیین علامت

سرفصل مطالب این جلسه : معادله-نامعادله-تعیین علامت
۱۴۰۰-۰۵-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهارم
۱۴۰۰-۰۶-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

معادله-نامعادله-تعیین علامت

سرفصل مطالب این جلسه : معادله-نامعادله-تعیین علامت
۱۴۰۰-۰۶-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

تابع درجه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : تابع درجه دوم
۱۴۰۰-۰۶-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

هنوز برای شروع دیر نیست - شروع تابع

سرفصل مطالب این جلسه : هنوز برای شروع دیر نیست - شروع تابع
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۲۰:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۷-۲۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۷-۲۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۸-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۸-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شروع مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : شروع مثلثات
۱۴۰۰-۰۸-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات
۱۴۰۰-۰۸-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات
۱۴۰۰-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات
۱۴۰۰-۰۹-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

اتمام مثلثات و شروع حد

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام مثلثات و شروع حد
۱۴۰۰-۰۹-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۴۰۰-۰۹-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

حل تمرین حد

سرفصل مطالب این جلسه : حل تمرین حد
۱۴۰۰-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۴۰۰-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

پیوستگی

سرفصل مطالب این جلسه : پیوستگی
۱۴۰۰-۱۰-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
۱۴۰۰-۱۰-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
۱۴۰۰-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

شروع مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : شروع مشتق
۱۴۰۰-۱۰-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

حل تمرین مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : حل تمرین مشتق
۱۴۰۰-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۴۰۰-۱۱-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۴۰۰-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

اتمام مشتق و مقدمات کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام مشتق و مقدمات کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۱۱-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۱۱-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

شمارش بدون شمردن

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش بدون شمردن
۱۴۰۰-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

اتمام شمارش بدون شمردن

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام شمارش بدون شمردن
۱۴۰۰-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

ادامه کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۱۲-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

اتمام کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

شروع احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : شروع احتمال
۱۴۰۰-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی

سرفصل مطالب این جلسه : تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی
۱۴۰۰-۱۲-۱۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

ادامه احتمال(تا انتهای پیشامدهای مستقل)

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه احتمال(تا انتهای پیشامدهای مستقل)
۱۴۰۰-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

معادله و نامعادله (مباحث پایه)

سرفصل مطالب این جلسه : معادله و نامعادله (مباحث پایه)
۱۴۰۰-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

پایان احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : پایان احتمال
۱۴۰۰-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه ۳۹

جلسه ۳۹

عنوان جلسه

حسابان(مثلثات)

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
ساعت : ۱۳:۵۵

جلسه ۴۰

جلسه ۴۰

عنوان جلسه

حسابان(مثلثات)

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان(مثلثات)
۱۴۰۱-۰۱-۰۵
ساعت : ۱۳:۵۶

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

جلسه چهل و یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و یکم
۱۴۰۱-۰۱-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

جلسه چهل و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و دوم
۱۴۰۱-۰۱-۱۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

جلسه چهل و سوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و سوم
۱۴۰۱-۰۱-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

آمار توصیفی

سرفصل مطالب این جلسه : آمار توصیفی
۱۴۰۱-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

حسابان(هم ارزی)

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۴۰۱-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

حسابان(مجانب قائم)

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان(مجانب قائم)
۱۴۰۱-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

حسابان(مجانب افقی)

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان(مجانب افقی)
۱۴۰۱-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

شروع هندسه یازدهم (تجربی)

سرفصل مطالب این جلسه : شروع هندسه یازدهم (تجربی)
۱۴۰۱-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۱:۰۰
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
44,000,000 ریال
دوره جامع دروس عمومی امتحان نهایی آی بیست 1403
alt
24,000,000 ریال
دوره جامع دروس تخصصی امتحان نهایی آی بیست 1403
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه یازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سیزدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهاردهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زبان انگلیسی استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه یازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سیزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهاردهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه شانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هجدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نوزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیستم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی ام زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست ادبیات استاد علی احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه دوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه سوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه چهارم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه پنجم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه ششم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه هفتم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه هشتم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه نهم ادبیات استاد احمد‌نیا
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست سلامت و بهداشت استاد کوثر السادات نایب الصدری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دوم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه سوم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه چهارم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه پنجم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه ششم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه هفتم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه هشتم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه نهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه یازدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دوازدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه سیزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه چهاردهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه پانزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه شانزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست هویت اجتماعی استاد کوثر السادات نایب الصدری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه سوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه چهارم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه پنجم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه ششم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه هفتم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه هشتم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه نهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه یازدهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دوازدهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه سیزدهم هویت اجتماعی استاد صدری
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست شیمی استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند