دوره آموزشی

320 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۷-۰۶ شروع کلاس ها
1000 تعداد شرکت کنندگان

برای شروع هنوز دیر نیست

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضیات کنکور استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضیات کنکور استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

گسسته کنکور استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : گسسته کنکور استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۸:۴۵

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور استاد کیومرثی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور استاد کیومرثی
۱۴۰۰-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی کنکور استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
۱۴۰۰-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 09

جلسه 09

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد محمدی
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

اقتصاد استاد محمد بیگی

سرفصل مطالب این جلسه : اقتصاد استاد محمد بیگی
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد معصوم نیا

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد معصوم نیا
۱۴۰۰-۰۷-۱۰
ساعت : ۱۶:۴۵

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد سبز میدانی
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور استاد عطری
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

علوم و فنون ادبی استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : علوم و فنون ادبی استاد عطری
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه استاد عمید
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۸:۱۵

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

روانشناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : روانشناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد مومن زاده
۱۴۰۰-۰۷-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی انسانی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : عربی انسانی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۷:۱۵

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد ایرانشاهی
۱۴۰۰-۰۷-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۰۷-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد افخمی
۱۴۰۰-۰۷-۱۹
ساعت : ۲۱:۳۰
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
260,000,000 ریال
دوره جامع آیکلاس 1404
alt
60,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
alt
60,000,000 ریال
زیست کنکور استاد موسی بیات 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
alt
60,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
60,000,000 ریال
ریاضی کنکور استاد رسول محسنی‌منش 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ریاضی کنکور استاد محسنی‌منش
alt
40,000,000 ریال
شیمی دهم استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
alt
40,000,000 ریال
شیمی یازدهم استاد محمدرضا زهره‌وند 1404
alt
100,000,000 ریال
دوره جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه دوم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه سوم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه چهارم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه پنجم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه ششم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه هفتم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه هشتم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
 • جلسه نهم جمع بندی زیست کنکور استاد موسی بیات
alt
36,000,000 ریال
دوره جامع دروس تخصصی امتحان نهایی آی بیست 1404
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
alt
72,000,000 ریال
دوره جامع دروس عمومی امتحان نهایی آی بیست 1404