دوره آموزشی

70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس فیزیک که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد امیر میر حسینی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

مدرس سابق : اندیشه سازان ، فائق ، هدف ، ماهان ، پرستو ، علوم ، کوشش ، خرد ، نرجس و ...

 

مؤلف : مبتکران ، اندیشه فائق ، نشر دریافت ، قلم چی و ...

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

حرکت شناسی

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + بردار

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + بردار
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

دینامیک

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

نوسان

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان
۱۳۹۸-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

ادامه مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

ادامه مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مدارهای الکتریکی
۱۳۹۸-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

موج مکانیکی

سرفصل مطالب این جلسه : موج مکانیکی
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

موج مکانیکی

سرفصل مطالب این جلسه : موج مکانیکی
۱۳۹۸-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

صوت + امواج ساکن

سرفصل مطالب این جلسه : صوت + امواج ساکن
۱۳۹۸-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

مغناطیس + صوت

سرفصل مطالب این جلسه : مغناطیس + صوت
۱۳۹۸-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

مغناطیس + صوت

سرفصل مطالب این جلسه : مغناطیس + صوت
۱۳۹۸-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ

سرفصل مطالب این جلسه : القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ
۱۳۹۸-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی

سرفصل مطالب این جلسه : القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

نور هندسی

سرفصل مطالب این جلسه : نور هندسی
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

ادامه نور + کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه نور + کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

فشار + کوانتوم

سرفصل مطالب این جلسه : فشار + کوانتوم
۱۳۹۹-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

فشار

سرفصل مطالب این جلسه : فشار
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

گرما

سرفصل مطالب این جلسه : گرما
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

گرما+ کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : گرما+ کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
5,600,000 ریال
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 2 دهم + حل تست
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • تست درس یک دوازدهم + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • تدریس درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مزید و مجرد )
 • تست درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مجرد یا مزید )
 • تست درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مجرد یا مزید )
 • ایستگاه تست و دورۀ دوم
 • درس 2 دوازدهم
 • حلّ تست و تمرین تشریحی درس ۲ دوازدهم
 • درس 4 یازدهم + حل تست
 • درس 5 و 6 یازدهم + حل تست
 • درس 7 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دوره ی سوّم
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات
alt
رایگان
همایش رایگان زبان کنکور
سرفصل مطالب
 • همایش رایگان زبان کنکور
alt
8,000,000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • کلاس جبرانی
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم
alt
5,600,000 ریال
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
alt
5,600,000 ریال
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • شروع درس 1 سال دوازدهم
 • شروع نکات کلوز تست cloze
 • ادامه ی درس 1 سال دوازدهم+بررسی نکات کتاب درسی
 • درس یک دوازدهم + بررسی نکات کتاب درسی
 • شروع آموزش نکات حل متون+درک متن reading
 • شروع درس 2 سال دوازدهم+ ادامه مبحث reading
 • ادامه ی درس 2 سال دوازدهم + آموزش واژگان درس 2 سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
alt
12,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • .
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • الکتریسیته ی ساکن
 • فیزیک
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • جبرانی1
alt
8,000,000 ریال
هندسه- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 2هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
ریاضی تجربی