دوره آموزشی

70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۲۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس زیست شناسی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد حسام حاجی یوسف با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

دبیر تست مدرسه آریان ۱ سال
دبیر تست دبیرستان روشنگران میرداماد ۳ سال
دبیر مدرسه نواور ۳ سال
دبیر مدرسه شایستگان ۲ سال
آموزشگاه برسام ۲ سال
آموزشگاه نیکان ۲ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی دکتر نکویی ۴ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی پوردستمال چی ۳ سال
پاسخ تشریحی زیست دکتر عمارلو
ویراستور علمی کتاب نشر دریافت
تالیف کتاب بقچه ی زیست شناسی
تالیف کتاب جمع بندی به روش املت قارچ
همکاری ۱ ساله با صفر کلوین
همکاری ۳ ساله با مرکز مشاوره ی سرور پور

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

فصل صفر

سرفصل مطالب این جلسه : فصل صفر
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

فصل دوم دهم، فصل گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوم دهم، فصل گوارش
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

ادامه فصل گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه فصل گوارش
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل تنفس

سرفصل مطالب این جلسه : فصل تنفس
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل قلب و گردش مواد

سرفصل مطالب این جلسه : فصل قلب و گردش مواد
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

ادامه فصل قلب و گردش مواد

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه فصل قلب و گردش مواد
۱۳۹۸-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل کلیه

سرفصل مطالب این جلسه : فصل کلیه
۱۳۹۸-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 1 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دوازدهم
۱۳۹۸-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم
۱۳۹۸-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

ترکیب و دوره فصل 1 و 2 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ترکیب و دوره فصل 1 و 2 دوازدهم
۱۳۹۸-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم
۱۳۹۸-۰۸-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فصل 4 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم
۱۳۹۸-۰۸-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

مباحث گیاهی

سرفصل مطالب این جلسه : مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

ادامه مباحث گیاهی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

ادامه مباحث گیاهی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

ادامه مباحث گیاهی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فصل 2 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فصل 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فصل 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فصل 4 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 یازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فصل 5 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

‏ فصل 6 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ‏ فصل 6 دوازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فصل 5 و 6 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 و 6 دوازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فصل 5 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 یازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

فصل 6 یازدم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدم
۱۳۹۸-۱۱-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

فصل 6 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فصل 7 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

ادامه فصل 7 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه فصل 7 یازدهم
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

فصل 7 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم
۱۳۹۸-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

فصل 8 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 دوازدهم
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

ترکیب فصل 5 و 6 دوازدهم با فصل پایه

سرفصل مطالب این جلسه : ترکیب فصل 5 و 6 دوازدهم با فصل پایه
۱۳۹۸-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

فصل 1 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

حل تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جبرانی و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : جبرانی و دوره
۱۳۹۹-۰۱-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

جبرانی و دوره

سرفصل مطالب این جلسه : جبرانی و دوره
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

جبرانی و دوره ‏

سرفصل مطالب این جلسه : جبرانی و دوره ‏
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

جبرانی و دوره ‏

سرفصل مطالب این جلسه : جبرانی و دوره ‏
۱۳۹۹-۰۲-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
5,600,000 ریال
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 2 دهم + حل تست
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • تست درس یک دوازدهم + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • تدریس درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مزید و مجرد )
 • تست درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مجرد یا مزید )
 • تست درس 3 و 4 دهم ( ثلاثی مجرد یا مزید )
 • ایستگاه تست و دورۀ دوم
 • درس 2 دوازدهم
 • حلّ تست و تمرین تشریحی درس ۲ دوازدهم
 • درس 4 یازدهم + حل تست
 • درس 5 و 6 یازدهم + حل تست
 • درس 7 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دوره ی سوّم
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات
alt
رایگان
همایش رایگان زبان کنکور
سرفصل مطالب
 • همایش رایگان زبان کنکور
alt
8,000,000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • کلاس جبرانی
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم
alt
5,600,000 ریال
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
alt
5,600,000 ریال
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • شروع درس 1 سال دوازدهم
 • شروع نکات کلوز تست cloze
 • ادامه ی درس 1 سال دوازدهم+بررسی نکات کتاب درسی
 • درس یک دوازدهم + بررسی نکات کتاب درسی
 • شروع آموزش نکات حل متون+درک متن reading
 • شروع درس 2 سال دوازدهم+ ادامه مبحث reading
 • ادامه ی درس 2 سال دوازدهم + آموزش واژگان درس 2 سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
alt
12,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • .
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن + سینماتیک محور قایم مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • حرکت شناسی
 • الکتریسیته ی ساکن
 • جلسه سوم بردار (فوق العاده)
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • جبرانی1
alt
8,000,000 ریال
هندسه- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 2هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
ریاضی تجربی