دوره آموزشی

تعداد جلسات کلاس
مجموع ساعت تدریس
شروع کلاس ها
تعداد شرکت کنندگان

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان استاد آرش عمید

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان استاد آرش عمید
۱۴۰۰-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی-استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی-استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست هندسه و گسسته استاد آرش عمید

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست هندسه و گسسته استاد آرش عمید
۱۴۰۰-۱۲-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست استاد افخمی
۱۴۰۰-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست عربی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست عربی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر فیزیک ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر فیزیک ایرانشاهی
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
ساعت : ۲۱:۴۴

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
ساعت : ۲۱:۵۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست روان شناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست روان شناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۱۲-۲۱
ساعت : ۲۱:۵۳

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست علوم و فنون استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست علوم و فنون استاد عطری
۱۴۰۰-۱۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد عطری
۱۴۰۰-۱۲-۲۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست زبان استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست زبان استاد محمدی
۱۴۰۰-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی استاد کاغذی
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۱۲-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست عربی استاد غلامی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست عربی استاد غلامی
۱۴۰۰-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد حمزه لویی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد حمزه لویی
۱۴۰۰-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست ریاضی انسانی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست ریاضی انسانی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد زارعی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد زارعی
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست زیست شناسی استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست زیست شناسی استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۱۲-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد سبزمیدانی

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۴۰۰-۱۲-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد عزیز آبادی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد عزیز آبادی
۱۴۰۱-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۹:۲۴

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر نکته و تست فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه صفر نکته و تست فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۱-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۹:۵۰
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
28,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیو دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
28,000,000 ریال
زیست کنکور استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی ام زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهلم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شصتم زیست کنکور استاد بیات
alt
28,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی کنکور استاد زهره‌وند
alt
28,000,000 ریال
ریاضی کنکور استاد پیام کریمی‌نیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
 • جلسه دوم ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
alt
2,000,000 ریال
آمادگی امتحان نهایی زبان انگلیسی با استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
12,500,000 ریال
فلسفه و منطق کنکور استاد سه دهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,500,000 ریال
جامعه شناسی کنکور استاد تیموریان
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
alt
12,500,000 ریال
اقتصاد کنکور استاد محمدبیگی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور انسانی استاد بختیاری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • ساختار شرط و افعال ناقصه
 • تدریس افعال ناقصه تدریس حال
 • حل تست حال و افعال ناقصه
 • جملات وصفیه
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور انسانی استاد علی عطری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم