دوره آموزشی

دوره آفلاین
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی

مدرس : استاد عبدالهی

22,400,000 ریال 28,000,000 ریال
80 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۰۸-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

برای ثبت‌نام در دوره آفلاین استاد عبداللهی  فیش واریزی و مشخصات خود از قبیل (نام‌و‌نام خانوادگی،کدملی،شماره تماس،پایه تحصیلی،نشانی محل سکونت) را به شماره 09023060233 در هر یک از پیامرسان های داخلی یا تلگرام ارسال بفرمایید.

 

شماره کارت : 5185 0027 6070 6277

 

 IR400210000001000207786947 : شماره شبا

 

به نام : شرکت دانش و پژوهش سگال ( حسین رحیمی چیمه )

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث شناخت حرکت (سینماتیک)
۱۴۰۲-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۷:۱۱

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : قسمت دوم مبحث شناخت حرکت (سینماتیک)
۱۴۰۲-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۴

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست مبحث شناخت حرکت
۱۴۰۲-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۱:۵۹

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث مساحت زیر نمودار
۱۴۰۲-۰۸-۱۶
ساعت : ۲۰:۰۴

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (انواع حرکت)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۵:۴۷

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (مباحث پایه قانون کولن)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۲

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (برهم نهی نیروهای الکترواستاتیکی)قسمت اول
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۳

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (برهم نهی نیروهای الکترواستاتیکی)قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۴

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (برهم نهی نیروهای الکترواستاتیکی)قسمت سوم
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۶

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (میدان الکتریکی)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۷

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (میدان یکنواخت،اختلاف پتانسیل،انرژی پتانسیل)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۸

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (حل تمرین پتانسیل)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۹

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (خازن) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۳۹

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم (خازن) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (جریان اکتریکی،قانون اهم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۲

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (به هم بستن مقاومت‌ها)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۲

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (آشنایی با اجزا مدار تک حلقه)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۳

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (توان مصرفی مقاومت‌ها)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۴

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (حل تمرین مدار)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۹:۴۵

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (مغناطیس و القا الکترومغناطیسی) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۱

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (مغناطیس و القا الکترومغناطیسی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۳

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (مغناطیس و القا الکترومغناطیسی+حل تست)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۴

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قانون فارادی) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۴

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قانون فارادی+قانون لنز)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۷

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (القاگرها+جریان متناوب)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۰:۰۷

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (ویژگی های فیزیکی مواد) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۱

جلسه 27

جلسه 27

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (ویژگی های فیزیکی مواد) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۴

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (ویژگی های فیزیکی مواد) قسمت سوم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۵

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (کار و انرژی) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۶

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (کار و انرژِی) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۷

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه سی و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (کار و انرژِی) قسمت سوم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۸

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سیو دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (کار و انرژِی) قسمت چهارم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۸

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

جلسه سی و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (دما و گرما) قسمت اول
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۵:۴۴

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (دما و گرما) قسمت دوم
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۵:۴۵

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم مبحث نوسان
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۵:۲۱
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
28,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیو دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
28,000,000 ریال
زیست کنکور استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی ام زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهلم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شصتم زیست کنکور استاد بیات
alt
28,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی کنکور استاد زهره‌وند
alt
28,000,000 ریال
ریاضی کنکور استاد پیام کریمی‌نیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
 • جلسه دوم ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
alt
2,000,000 ریال
آمادگی امتحان نهایی زبان انگلیسی با استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
12,500,000 ریال
فلسفه و منطق کنکور استاد سه دهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,500,000 ریال
جامعه شناسی کنکور استاد تیموریان
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
alt
12,500,000 ریال
اقتصاد کنکور استاد محمدبیگی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور انسانی استاد بختیاری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • ساختار شرط و افعال ناقصه
 • تدریس افعال ناقصه تدریس حال
 • حل تست حال و افعال ناقصه
 • جملات وصفیه
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور انسانی استاد علی عطری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم