دوره آموزشی

دوره آفلاین
زیست کنکور استاد موسی بیات

مدرس : موسی بیات

22,400,000 ریال 28,000,000 ریال
80 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۰۸-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

موسی بیات
فارق التحصیل دانشگاه تهران
معلم چندین رتبه تک رقمی و دو رقمی در کنکور سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲
...مدرس برترین مدارس ایران از جمله تیزهوشان های دخترانه و پسرانه روشنگران و
طراح تست آزمون های آزمایشی

مولف چندین جلد کتاب در انتشارات خیلی سبز

 

برای ثبت‌نام در دوره آفلاین استاد بیات  فیش واریزی و مشخصات خود از قبیل (نام‌و‌نام خانوادگی،کدملی،شماره تماس،پایه تحصیلی،نشانی محل سکونت) را به شماره 09023060233 در هر یک از پیامرسان های داخلی یا تلگرام ارسال بفرمایید

 

 

 

شماره کارت : 5185 0027 6070 6277

 

 

 

 IR400210000001000207786947 : شماره شبا

 

 

 

 

به نام : شرکت دانش و پژوهش سگال ( حسین رحیمی چیمه )

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 3 دوازدهم (مفاهیم پایه)
۱۴۰۲-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۴:۴۲

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام گفتار 1 و شروع گفتار 2فصل 3 دوازدهم
۱۴۰۲-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۶:۳۲

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 3 دوازدهم (ژنتیک انسان)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۵:۴۴

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۵:۵۴

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۶

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۶:۵۹

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت سوم) و گفتار 2 فصل 1 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۱

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۲

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۳

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۴

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۶

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۷

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۸

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۸

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۹

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۹

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۱

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۱

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۲

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۴

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۵

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۵

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۶

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت ششم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۵

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت هفتم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۶

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۹

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه سی و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۹

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

جلسه سی و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۳۱

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۴۸

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۵۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

جلسه سی و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۲
ساعت : ۱۴:۳۸

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

جلسه سی و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۳۹

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

جلسه سی و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

جلسه سی و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت ششم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۴

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

جلسه چهلم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۵

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

جلسه چهل و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۶

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

جلسه چهل و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۶

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

جلسه چهل و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۷

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

جلسه چهل و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۸

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

جلسه چهل و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۳

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

جلسه چهل و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۳

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

جلسه چهل و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۴

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

جلسه چهل و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۴

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

جلسه چهل و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۵

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

جلسه پنجاهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۵

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۵

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۵

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۶

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۸

جلسه 55

جلسه 55

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۱

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۳

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۴

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۵

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۶

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

جلسه شصتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۷

جلسه 61

جلسه 61

عنوان جلسه

جلسه شصت و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۵

جلسه 62

جلسه 62

عنوان جلسه

جلسه شصت و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۶

جلسه 63

جلسه 63

عنوان جلسه

جلسه شصت و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۸

جلسه 64

جلسه 64

عنوان جلسه

جلسه شصت و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۸

جلسه 65

جلسه 65

عنوان جلسه

جلسه شصت و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۹

جلسه 66

جلسه 66

عنوان جلسه

جلسه شصت و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۰۹

جلسه 67

جلسه 67

عنوان جلسه

جلسه شصت و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۰

جلسه 68

جلسه 68

عنوان جلسه

جلسه شصت و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۰

جلسه 69

جلسه 69

عنوان جلسه

جلسه شصت و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 یازدهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۱

جلسه 70

جلسه 70

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه هفتادم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۲

جلسه 71

جلسه 71

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۲

جلسه 72

جلسه 72

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 9 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۰۲:۱۳

جلسه 73

جلسه 73

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 3 فصل 2 دوازدهم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۹:۵۸

جلسه 74

جلسه 74

عنوان جلسه

جلسه هفتاد چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۱۲

جلسه 75

جلسه 75

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۱۴

جلسه 76

جلسه 76

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 3 فصل 1 دوازدهم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۱۴

جلسه 77

جلسه 77

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۷

جلسه 78

جلسه 78

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۹

جلسه 79

جلسه 79

عنوان جلسه

جلسه هفتاد و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۰۹

جلسه 80

جلسه 80

عنوان جلسه

جلسه هشتادم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۰

جلسه 81

جلسه 81

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۱

جلسه 82

جلسه 82

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۱

جلسه 83

جلسه 83

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دوازدهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۲

جلسه 84

جلسه 84

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 85

جلسه 85

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 86

جلسه 86

عنوان جلسه

جلسه هشتاد و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8 دوازدهم
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۴
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
4,000,000 ریال
تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی)
سرفصل مطالب
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت اول
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت دوم
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت سوم
alt
9,000,000 ریال
زیست دهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست دهم استاد بیات
alt
9,000,000 ریال
فیزیک دهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دهم استاد عبداللهی
alt
10,000,000 ریال
زیست یازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست یازدهم استاد بیات
alt
11,000,000 ریال
زیست دوازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دوازدهم استاد بیات
alt
10,000,000 ریال
فیزیک یازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
alt
12,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی‌ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات