دوره آموزشی

دوره آفلاین
زیست کنکور استاد موسی بیات

مدرس : موسی بیات

22,400,000 ریال 28,000,000 ریال
80 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۰۸-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

موسی بیات
فارق التحصیل دانشگاه تهران
معلم چندین رتبه تک رقمی و دو رقمی در کنکور سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲
...مدرس برترین مدارس ایران از جمله تیزهوشان های دخترانه و پسرانه روشنگران و
طراح تست آزمون های آزمایشی

مولف چندین جلد کتاب در انتشارات خیلی سبز

 

برای ثبت‌نام در دوره آفلاین استاد بیات  فیش واریزی و مشخصات خود از قبیل (نام‌و‌نام خانوادگی،کدملی،شماره تماس،پایه تحصیلی،نشانی محل سکونت) را به شماره 09023060233 در هر یک از پیامرسان های داخلی یا تلگرام ارسال بفرمایید

 

 

 

شماره کارت : 5185 0027 6070 6277

 

 

 

 IR400210000001000207786947 : شماره شبا

 

 

 

 

به نام : شرکت دانش و پژوهش سگال ( حسین رحیمی چیمه )

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 3 دوازدهم (مفاهیم پایه)
۱۴۰۲-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۴:۴۲

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام گفتار 1 و شروع گفتار 2فصل 3 دوازدهم
۱۴۰۲-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۶:۳۲

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 3 دوازدهم (ژنتیک انسان)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۵:۴۴

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۵:۵۴

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۶

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۶:۵۹

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 یازدهم (قسمت سوم) و گفتار 2 فصل 1 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۱

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 1 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۲

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۳

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۴

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۶

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۷

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۸

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۸

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۹

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۰۷:۰۹

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 1 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۱

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۱

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۲

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۴

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۵

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۵

جلسه 27

جلسه 27

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 یازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۱۶

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت ششم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۵

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دهم (قسمت هفتم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۶

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۹

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه سی و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۲۹

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

جلسه سی و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۶:۳۱

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۴۸

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۸:۵۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

جلسه سی و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۲
ساعت : ۱۴:۳۸

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

جلسه سی و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۳۹

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

جلسه سی و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

جلسه سی و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دهم (قسمت ششم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۴

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

جلسه چهلم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۵

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

جلسه چهل و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۶

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

جلسه چهل و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۶

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

جلسه چهل و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۷

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

جلسه چهل و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 دهم (قسمت پنجم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۴۸

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

جلسه چهل و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۳

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

جلسه چهل و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۳

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

جلسه چهل و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۴

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

جلسه چهل و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 دهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۴

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

جلسه چهل و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۵

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

جلسه پنجاهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7 دهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۹:۰۵

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و یکم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۵

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و دوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۵

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و سوم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 1 فصل 2 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۶

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و چهارم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۶:۵۸

جلسه 55

جلسه 55

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و پنجم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۱

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و ششم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : گفتار 2 فصل 2 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۳

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و هفتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت اول)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۴

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و هشتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت دوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۵

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

جلسه پنجاه و نهم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت سوم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۶

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

جلسه شصتم زیست کنکور استاد بیات

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم (قسمت چهارم)
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۷:۰۷
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
28,000,000 ریال
فیزیک کنکور استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سیو دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
28,000,000 ریال
زیست کنکور استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی ام زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه سی و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهلم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه چهل و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و یکم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و دوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و سوم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و چهارم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و پنجم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و ششم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هفتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و هشتم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه پنجاه و نهم زیست کنکور استاد بیات
 • جلسه شصتم زیست کنکور استاد بیات
alt
28,000,000 ریال
شیمی کنکور استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی کنکور استاد زهره‌وند
alt
28,000,000 ریال
ریاضی کنکور استاد پیام کریمی‌نیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
 • جلسه دوم ریاضی کنکور استاد کریمی‌نیا
alt
2,000,000 ریال
آمادگی امتحان نهایی زبان انگلیسی با استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
12,500,000 ریال
فلسفه و منطق کنکور استاد سه دهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,500,000 ریال
جامعه شناسی کنکور استاد تیموریان
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
alt
12,500,000 ریال
اقتصاد کنکور استاد محمدبیگی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور انسانی استاد بختیاری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • ساختار شرط و افعال ناقصه
 • تدریس افعال ناقصه تدریس حال
 • حل تست حال و افعال ناقصه
 • جملات وصفیه
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور انسانی استاد علی عطری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دو
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم