دوره آموزشی

دوره آفلاین
فیزیک دوازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی

مدرس : استاد عبدالهی

10,000,000 ریال 12,000,000 ریال
20 تعداد جلسات کلاس
40 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۱۰-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

  تدریس صفر تا صد دوازدهم در درس فیزیک(آفلاین)

برای ثبت‌نام در دوره آفلاین استاد عبداللهی  فیش واریزی و مشخصات خود از قبیل (نام‌و‌نام خانوادگی،کدملی،شماره تماس،پایه تحصیلی،نشانی محل سکونت) را به شماره 09023060233 در هر یک از پیامرسان های داخلی یا تلگرام ارسال بفرمایید.

 

شماره کارت : 5185 0027 6070 6277

 

 IR400210000001000207786947 : شماره شبا

 

به نام : شرکت دانش و پژوهش سگال ( حسین رحیمی چیمه )

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه اول فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث شناخت حرکت (سینماتیک)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۲

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه دوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : قسمت دوم مبحث شناخت حرکت (سینماتیک)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۳

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه سوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست مبحث شناخت حرکت
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۳

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه چهارم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث مساحت زیر نمودار
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۵

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه پنجم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (انواع حرکت)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۶

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه ششم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم مبحث نوسان
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۷

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه هفتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت ششم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۸

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هشتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت هفتم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۸

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه نهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت هشتم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۹

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه دهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت نهم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۹

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه یازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت دهم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۵:۵۹

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث حرکت شناسی (قسمت یازدهم)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث قوانین نیوتن در حرکت
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث معرفی نیرو‌ها (فنر،عمدی سطح،آسانسور،مقدمات اصطکاک)
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۱

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث اصطکاک و قانون دوم نیوتون
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۱

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث نیروی سطح بر جسم،نیروی مقاومت شاره
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۱

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه هفدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مبحث کشش طناب،تکانه
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۲

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست‌های مرکب دینامیک و گرانش
۱۴۰۲-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۳

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : معادله نوسانگر و حل تست دایره مرجع
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۴

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست های تکمیلی دایره مرجع و پاره خط نوسان
۱۴۰۲-۱۱-۰۲
ساعت : ۱۳:۵۵

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : شتاب سرعت و نیروی نوسانگر جرم و فنر
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۶

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : آونگ ساده و انرژی نوسانگر
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۶

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : صفحه‌های موج و نقش موج
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۷

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : نقش موج و امواج الکترومغناطیس
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۷

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : امواج صوتی
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۸

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه صوت و بازتاب موج
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۳:۵۹

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : بازتاب و شکست موج
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : اثر فتو الکتریک ، نظریه پلانک ، طیف اتمی ، معادله بالمر
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : مدل های اتمی و لیزر
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۴:۰۱

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی‌ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی

سرفصل مطالب این جلسه : ساحتار هسته و پرتوزایی و نیمه عمر
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۴:۰۲
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
4,000,000 ریال
تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی)
سرفصل مطالب
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت اول
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت دوم
 • تحلیل کنکور 1402 (زیست شناسی) قسمت سوم
alt
9,000,000 ریال
زیست دهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و یکم زیست دهم استاد بیات
 • جلسه سی و دوم زیست دهم استاد بیات
alt
9,000,000 ریال
فیزیک دهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه اول فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دهم استاد عبداللهی
alt
10,000,000 ریال
زیست یازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست یازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست یازدهم استاد بیات
alt
11,000,000 ریال
زیست دوازدهم استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و سوم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و چهارم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و پنجم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و ششم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هفتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و هشتم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه بیست و نهم زیست دوازدهم استاد بیات
 • جلسه سی‌ام زیست دوازدهم استاد بیات
alt
10,000,000 ریال
فیزیک یازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک یازدهم استاد عبداللهی
alt
12,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم استاد علی‌رضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه پانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه شانزدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هفدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه هجدهم فیزیک دوازدهم استاد عبداللهی
 • جلسه نوزدهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیستم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و دوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و سوم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و چهارم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و پنجم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و ششم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هفتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و هشتم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و نهم فیزیک کنکور استاد عبداللهی
 • جلسه سی‌ام فیزیک کنکور استاد عبداللهی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
20,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات