اساتید برتر آیکلاس
آرش عمید

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروزیقه بندی گاج 

و مدارس تهران

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد