اساتید برتر آیکلاس
آرش عمید

مولف کتاب های:

هندسه دهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه یازدهم میکروطبقه بندی گاج

هندسه دوازدهم میکروطبقه بندی گاج

ریاضیات گسسته میکروطبقه بندی گاج

آمارواحتمال میکروطبقه بندی گاج 

ومدرس مدارس برتر تهران

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد